Project Detail

Opis projektu 

Cieľ projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít a zefektívnenie verejnej správy pri zlepšení  verejných politík v oblasti cestnej dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpore partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

Projekt bude realizovaný v súlade s platnými stratégiami a koncepciami celoštátnej a regionálnej úrovne.

Informácie o projekte a jeho aktivitách

V rámci projektu súrealizované nasledujúce aktivity:

  • Aktivita 1  Nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku  (1/2019 – 8/2020);
  • Aktivita 2  Testovanie a zavádzanie do praxe prepojených a autonómnych vozidiel ako aj ďalších inovácií v doprave (11/2019 – 12/2021);
  • Aktivita 3  Koordinovanie a monitorovanie modernizácie výstavby sietí a budovania infraštruktúry pre inovácie v doprave (4/2020 – 12/2022);
  • Aktivita 4 Nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a riadenie rozvoja inteligentnej mobility (8/2019 – 12/2022);
  • Aktivita 5  Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej  ekonomike (1/2019 – 12/2022).

Projekt sa realizuje v piatich aktivitách. Za aktivity číslo 1 – 4 zodpovedá Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)  je primárne zodpovedné za riešenie aktivity číslo 5, pričom sa zapája aj do ostatných aktivít ako partner projektu.

Aktivita č. 5 sa realizuje paralelne s ostatnými aktivitami a jej hlavnou ambíciou je vybudovať platformu spolupráce a inovačného partnerstva pre inteligentnú mobilitu, v rámci ktorej bude dochádzať k pravidelnej interakcii so subjektami z privátneho, verejného a vedecko-výskumného sektora a kde sa budú diskutovať jednotlivé aspekty inteligentnej mobility vrátane jej financovania.

Očakávané výstupy projektu:

Stratégia inteligentnej mobility v oblasti cestnej dopravy v SR, ktorá zadefinuje priority a obsah verejnej politiky v tejto oblasti. Gestorom bude MDV SR, ktorému uvedená problematika kompetenčne prislúcha. Stratégia bude po ukončení projektu pravidelne monitorovaná, vyhodnocovaná a aktualizovaná v súlade v danom čase už platnou koncepciou tvorby a aktualizácie politík na úrovni  štátu alebo orgánov štátnej správy.

Akčný plán implementácie Stratégie je nadväzujúcim krokom. Vzhľadom na charakter strategického plánovania (ktoré má byť smerované na obdobie nad rámec doby realizácie tohoto projektu) je predvídateľné, že časť úloh bude dlhodobá a bude mať vecný, aj časový presah harmonogramu do ďalších období. Úlohy z akčného plánu budú jasne definované, budú mať svojho nositeľa, časové ohraničenie a budú pravidelne kontrolované

Počas projektu budú implementované opatrenia v rámci organizačného a regulačného rámca. Budú vykonané organizačné zmeny, zmeny postupov, metodík a pod. Tieto pretrvajú aj po ukončení projektu a budú adekvátnym spôsobom prispôsobované aktivitám z realizovaného akčného plánu.

Všetky postupy a inštitúty, ktoré sa osvedčia počas realizácie projektu, budú prenesené aj do ďalších období do bežného výkonu a budú zakotvené v organizačných postupoch štátnych inštitúcií. Tu máme na mysli najmä implementáciu tzv. one-stop-shop, národného operátora a pod.

Platforma spolupráce ako koncept inovačného partnerstva bude pokračovať aj po ukončení projektu, keďže prirodzene prekračuje časový rámec tohoto projektu.

Dlhodobejšie dopady projektu zhrnuté do oblastí:

Zadefinuje a uvedie sa do praxe komplexný prístup štátu k inteligentnej mobilite s dôrazom na cestnú dopravu. Bude to znamenať jasný a zrozumiteľný postoj v rámci jednotlivých organizácií štátnej a verejnej správy, ale aj pre podnikateľov, entity z oblasti vedy a výskumu a tiež bežných občanov.

Štát bude svoju podporu podnikateľom a inovatívnym riešeniam zabezpečovať stimulovaním investícií do výskumu (najmä cez platformu spolupráce, inovačné partnerstvo a zabezpečenie mixu finančných prostriedkov).

Zavedením inovácií v cestnej doprave (či už priamo v rámci projektu, alebo nepriamo vo forme vytvorenia podpory pre zavedenie inovácií) sa uľahčí život občanom vo forme zrýchlenia a zvýšenia plynulosti dopravných prúdov, efektívnejšieho parkovania (napr. auto, ktoré sa zaparkuje samo potrebuje menší manévrovací priestor), efektívnejšej kombinácie dopravy z hľadiska celkového času prepravy medzi zdrojom a cieľom.

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.