Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.smartmobility.gov.sk.

Stav súladu

Tento webový portál je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • nie všetky polia formulárov majú element LABEL (Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota a 1.3.1 informácie a vzájomné vzťahy
  • nie všetky polia formulárov majú definovaný názov a typ a nie všetky polia formulárov podporujú funkciu autocomplete (Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu)
  • nápovedy vo formulároch nasledujú až po príslušnom poli (Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie)
  • videozáznam neobsahuje textovú alternatívu (Kritérium úspešnosti 2.1.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam nahratý vopred)
  • hlásenia o stavoch pri zmenách v prvkoch používateľského rozhrania, ktorých hodnoty môžu byť nastavené používateľom (napr. prvky formulára), nie sú dostupné pre nástroje používateľa – asistenčné technológie (Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota); stavové správy pri formulároch nie sú používateľovi prezentované pomocou asistenčných technológií bez potreby zamerania (Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy)
 • Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • na portáli sú umiestňované dokumenty, štúdie a analýzy, spracované inými subjektami, pričom nie je garantované, že všetky tieto súbory spĺňajú podmienky v  par. 18 (všeobecné použitie formátov) písmena d) Vyhlášky 78/2020 Z. z. ÚPVII o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
 • Neprimerané zaťaženie
  • na portáli sú umiestňované dokumenty, štúdie a analýzy, spracované inými subjektami, pričom nie je garantované, že všetky tieto súbory umožňujú sprístupnenie asistenčnými technológiami či spĺňajú ostatné kritériá prístupnosti a štandardy. Vzhľadom na rozsah a počet dokumentov sa na uvedené uplatňuje výnimka z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102. V prípade potreby majú užívatelia možnosť kontaktovať správcu obsahu na info@smartmobility.gov.sk a vyžiadať si konkrétny dokument vo forme, ktorá bude z hľadiska prístupnosti danému používateľovi vyhovovať.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 30. 4. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 30. 4. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@smartmobility.gov.sk. Správcom webového sídla je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je p. Martina Jakšová z oddelenia inteligentnej mobility.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk