Vážení používatelia, milí návštevníci portálu,

sme radi, že ste zavítali na naše stránky. Prosíme, berte na vedomie, že používaním portálu súhlasíte s nižšie uvedenými Všeobecnými podmienkami používania (ďalej ako „VPP“), ktoré sú tu predovšetkým na to, aby bol portál príjemným a korektným miestom na výmenu informácií a stretávanie sa komunity a zástupcov ekosystému inteligentnej mobility ale aj bežných fanúšikov tejto témy.

Článok 1. – Základné informácie

   1. VPP webového odborného portálu Smart mobility, sídliaceho na doméne smartmobility.gov.skwww.smart-mobility.sk upravujú právne vzťahy a práva a povinnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava ako prevádzkovateľa portálu (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a používateľov – návštevníkov, registrovaných aj neregistrovaných (ďalej ako „Používateľ“) internetového portálu sídliaceho na vyššie menovaných doménach (ďalej ako „Portál“).
   2. Tieto VPP sa týkajú ako používania Portálu v celom jeho rozsahu, s nasledovnou výnimkou: v prípade, že Používateľ prezerá obsah Portálu prostredníctvom inej platformy (ak je obsah Portálu včlenený, tzv. „embedovaný“ na inej platforme), platia pre danú časť tieto VPP; ak je na Portáli vložená („embedovaná“) časť inej platformy, platia pre danú časť podmienky používania zdrojovej platformy. Používateľ môže byť prostredníctvom Portálu presmerovaný na iné stránky, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. Tieto VPP upravujú aj komunikáciu prostredníctvom Portálu, najmä ale nie výlučne s Prevádzkovateľom a členmi záujmového združenia právnických osôb Inteligentná mobilita Slovenska (ďalej ako „Platforma“)
   3. Používaním Portálu Používateľ vyjadruje súhlas s týmito VPP v ich platnom znení a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VPP aktualizovať. Aktualizované znenie zverejní pomocou príslušnej časti Portálu. VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia, ak nie je uvedené inak.
   4. Vzťah medzi Prevádzkovateľom Portálu a Používateľom sa riadi právnymi predpismi a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, (to, že povinnosti vyplývajúce zo zákona nie sú citované v týchto VPP nezbavuje strany zodpovednosti za ich porušenie).

Nižšie uvedený článok slúži na to, aby sme určili niektoré situácie, ktoré môžu nastať, ak je problém so službami alebo s nevhodným používaním portálu.
Portál má podporu kvalitnej infraštruktúry a robíme všetko pre jeho maximálnu dostupnosť a ničím nerušenú prevádzku. Aj tak sa môže stať, že zasiahnu nepredvídané okolnosti, či výpadky, inokedy môže byť odstávka plánovaná. Pôjde však o zriedkavé javy.
Dočítate sa tiež o jednotlivých službách, ktoré na portáli nájdete (a napríklad o ďalších výhodách, ktoré získate registráciou) a podmienkach ich využívania.

Článok 2. – Služby Portálu

   1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nedostupnosti služby Portálu v prípade technickej údržby, odstávky z prevádzkových dôvodov alebo neočakávanej poruchy. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú prevádzku Portálu a nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nedostupnosťou Portálu alebo dočasnou nemožnosťou využívať jeho služby.
   2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zneprístupniť, stiahnuť alebo odstrániť obsah Portálu, kde to uzná a vhodné a potrebné.
   3. Služby, ktoré poskytuje tento Portál, sú najmä:
    1. pre bežných neregistrovaných používateľov:
     1. prezeranie verejného obsahu, poskytovanie informácií z oblasti inteligentnej mobility
     2. možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa pomocou kontaktného formulára
     3. možnosť prihlásiť sa na odber noviniek (Newsletter)
     4. Podmienky používania tejto služby: sú stanovené najmä (ale nie výlučne) v čl. 4 v bodoch týkajúcich sa preberania obsahu (i), v čl. 3 v bodoch 4 - 6 upravujúcich pravidlá komunikácie (ii), a v statiach venovaných ochrane osobných údajov (iii)
    2. pre bežných registrovaných používateľov, okrem vyššie uvedeného aj:
     1. vytvorenie používateľského konta v rámci registrácie
     2. prispievanie obsahom pomocou formulára návrh na pridanie nového článku/návrh na pridanie novej schémy, výzvy/ návrh na pridanie udalosti
     3. možnosť kontaktovať členov platformy
     4. možnosť registrovať sa na podujatie (tam, kde je prostredníctvom Portálu umožnená registrácia)
     5. možnosť odpovedať na kooperáciu v časti Kooperačná burza
     6. Podmienky používania tejto služby: sú stanovené najmä (ale nie výlučne) v čl. 3 Registrácia a ochrana osobných údajov (i), v čl. 4 v bodoch týkajúcich sa prispievania obsahom (ii), v čl. 3 v bodoch 4 - 6 upravujúcich pravidlá komunikácie(iii), a v čl. 3 v bode 2 (iv).
    3. pre členov Platformy, okrem vyššie uvedeného aj:
     1. možnosť prezentovať sa v časti členovia v rámci profilu člena
     2. možnosť prezentovať svoje projekty alebo projektové zámery
     3. možnosť publikovať ponuky spolupráce v časti kooperačná burza
     4. možnosť prehliadať neverejný obsah určený pre členov platformy
     5. možnosť pripomienkovať odborné dokumenty v prípade pripomienkového konania
     6. možnosť určiť Používateľov, ktorí majú vzťah (napríklad vlastnícky, pracovno-právny) k subjektu člena, aby im bolo udelené oprávnenie editovať a spravovať profil člena na Portáli; možnosť dať odobrať toto oprávnenie
     7. Podmienky používania tejto služby: členstvo v Platforme – Používateľ je v právnom vzťahu (napr. zamestnancom, majiteľom, členom združenia a pod.), k riadnemu členovi platformy (t.j. kde členstvo v platforme je v súlade so stanovami platformy, bolo riadne odhlasované a schválené predsedníctvom, a nenastali okolnosti pre zánik členstva), prípadne je sám členom platformy ako fyzická osoba – čestný člen. Ďalšie podmienky sú stanovené v odsekoch 4 – 6 nižšie.
   4. Člen berie na vedomie, že zodpovedá za osoby (nahlásené kontaktnej osobe za MIRRI SR, prípadne prostredníctvom e-mailu na info@gov.sk alebo určené Členom v správe profilu v časti Autorizované subjekty) ako splnomocnené na správu profilu člena, a tým aj za obsah, ktorý bude na profile člena zverejnený. Prevádzkovateľ za takto zverejnený obsah nepreberá zodpovednosť, ani za prípadné škody, ktoré by tým mohli Členovi vzniknúť.
   5. Prevádzkovateľ si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo dočasne odstrániť alebo zneprístupniť obsah, ktorý by mohol javiť známky porušenia týchto VPP, v prípade pochybností o správnosti alebo autenticite obsahu bude kontaktovať kontaktnú osobu člena za účelom preverenia tohto obsahu. Za takto zneprístupnený obsah Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré tým spôsobené.
   6. Zástupcovia Členov sa v prípade pripomienkovania dokumentov budú pridŕžať zásad v dokumente Ako pripomienkovať a zásad komunikácie na Portáli v týchto VPP (čl. 3, body 3.3 – 3.6).

Ako sme spomenuli v úvode, chceme, aby bol portál príjemným miestom na stretávanie a umožňoval kultivovanú diskusiu. Neobsahuje priame diskusné fóra, ale prebieha na ňom komunikácia.
Aby sme zaistili, že sa bude portál používať v súlade s týmito VPP, je nutné niektoré aspekty komunikácie používateľov z našej strany v tomto zmysle moderovať, prípadne, je nutné vyhradiť si právo niektorých používateľov zablokovať. (Pevne veríme, že publikum nášho portálu je na úrovni, a toto nebude potrebné.)

Článok 3. – Registrácia (vytvorenie používateľského účtu), ochrana osobných údajov a pravidlá pre registrovaných používateľov

   1. Registráciou na Portáli vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu a za účelom stanoveným v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je prístupný na adrese https://smart-mobility.sk/informacia-o-ochrane-osobnych-udajov/
   2. V prípade využitia služby kontaktovania člena platformy alebo využitia formulára „Odpoveď na kooperáciu“, budú poskytnuté osobné údaje a ostatné zadané údaje v rozsahu konkrétneho formulára danému členovi, resp. zadávateľovi kooperácie, čo Používateľ potvrdzuje dodatočným súhlasom pri odosielaní formulára. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené poskytnutím/postúpením týchto údajov.
   3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať alebo obmedziť účet Používateľa, prípadne odstrániť jeho príspevky, ak:má odôvodnené podozrenie, že Používateľ porušil tieto VPP, alebo že v súvislosti s používaním Portálu došlo zo strany Používateľa k porušeniu zákona
    1. mu bolo /iným Používateľom/inými Používateľmi nahlásené obťažujúce správanie zo strany tohto Používateľa
    2. zanikol právny základ používania služby (napríklad v niektorých prípadoch, ak používateľ využíva službu plynúcu z členstva v Platforme, a toto členstvo zanikne, prípadne právny vzťah Používateľa k členovi zanikne, a pod.)
    3. existuje podozrenie, že Používateľ využíva Portál v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa, ekosystému inteligentnej mobility, členov Platformy, alebo cieľmi projektu, v rámci ktorého bol Portál vytvorený.
   4. Pri komunikácii na Portáli v prípade komunikácie s Prevádzkovateľom alebo členmi Platformy, prostredníctvom na Portáli dostupných formulárov, a podobne sa Používateľ zaväzuje zachovávať zásady slušnosti, nepoužívať zámerne klamlivé a zavádzajúce informácie, vydávanie sa za inú osobu alebo vystupovať v mene spoločnosti alebo organizácie, ak na toto nemá oprávnenie alebo nepôsobí v danom subjekte.
   5. Portál slúži na nadväzovanie spoluprác, prepájanie subjektov, sieťovanie („networking“, „match-making“), avšak ako porušenie týchto VPP sa chápe zneužívanie Portálu na zasielanie nevyžiadaných a obťažujúcich reklám (správ alebo obsahu propagujúceho určité produkty a/alebo služby), ktoré nie je v súlade s účelom Portálu.
   6. Ako obzvlášť závažné porušenie týchto VPP sa chápe okrem iného:
    1. zasielanie nevyžiadaných, obťažujúcich správ (spamov) členom platformy a/alebo Prevádzkovateľovi, a/alebo prostredníctvom formulárov prístupných na Portáli;
    2. zasielanie alebo umiestňovanie obsahu, ktorý je možné označiť ako hanlivý, obscénny, vulgárny (alebo vulgarizmy obsahujúci), xenofóbny, extrémistický alebo inak nevhodný alebo nezákonný obsah, obhajujúci, podporujúci alebo podnecujúci nenávisť, násilie, alebo neodôvodnené odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie;
    3. komunikácia so zreteľnými prvkami intolerancie, útočiaca proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, základným ľudským právam, životu, zdraviu, majetku, alebo verejného poriadku;
    4. zasielanie správ obsahujúcich škodlivý kód, vírus, malware a podobne s cieľom kybernetického útoku, t.j. spôsobiť akúkoľvek udalosť, ktorá spôsobí kybernetický bezpečnostný incident, má negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému, získanie neoprávneného prístupu do systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej služby alebo ohrozenie bezpečnosti informácií, a v tomto zmysle poškodenie Prevádzkovateľa alebo tretích strán.
   7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zablokovania alebo obmedzenia účtu Používateľa, resp. pri odstránení príspevku Používateľa.
   8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť, ak Používateľ používa Portál v rozpore s týmito VPP, a/alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Tento portál tvoríme pre Vás. Dávame si záležať pri jeho tvorbe na ochrane autorských práv a citovaní zdrojov a rovnaký princíp očakávame aj od návštevníkov portálu. Zároveň na ňom môžu publikovať obsah aj tretie strany, ktoré nemusia dať súhlas na jeho ďalšie šírenie mimo portálu.
Ak potrebujete niečo z nášho obsahu použiť, ale máte pochybnosti, aké práva/možnosti ďalšieho šírenia sa na Vami zvolený obsah vzťahujú, bez obáv nás kontaktujte na  adrese: info@smartmobility.gov.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru, radi Vám pomôžeme.
(Kontaktovať nás môžete, aj ak niekde objavíte chybu – čo sa napriek maximálnej snahe vždy môže stať. Pomôžete nám tak ešte viac zvyšovať kvalitu portálu.)
Ak nechcete obsah preberať, ale naopak, máte v úmysle na portáli svoj obsah publikovať, prečítate si, ako prispievať.

  Článok 4. – Obsah Portálu

   1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený tretími stranami (napr. časť „Profil člena“ nesie zodpovednosť príslušný subjekt, ako je stanovené v čl. 2; v prípade uverejnenia článku registrovaným používateľom je v možnostiach prevádzkovateľa overenie faktov a zdrojov možné len do určitej miery).
   2. Obsah Portálu podlieha ochrane autorských práv a práv duševného vlastníctva, pričom vlastníkom týchto práv môžu byť tretie strany, ako aj ochrane osobnostných práv vyplývajúcich zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).
   3. Akékoľvek prebranie obsahu a/alebo jeho ďalšie šírenie je možné len so súhlasom vlastníka, resp. v súlade v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). V prípade autorských práv ide napríklad o použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné a iné účely, použitie diela na účely slobody prejavu a práva na informácie – podľa príslušného paragrafu autorského zákona.
   4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť, ak budú zo strany Používateľov narušené práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv tretích strán publikujúcich obsah na Portáli. V prípade, ak by takýmto konaním Používateľa došlo k porušeniu práv tretích strán a tieto by si uplatňovali u Prevádzkovateľa náhradu škody, je Používateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi takto vzniknutú škodu a náklady (napríklad náklady na náhradu škody, náklady na súdne konanie).
   5. Prevádzkovateľ umožňuje Používateľom publikovať vlastný obsah, ktorý môžu Používatelia zaslať redakcii Portálu prostredníctvom dostupných formulárov, alebo priamo na adresu info@smartmobility.gov.sk. V takomto prípade
    1. Prevádzkovateľ nie je povinný takýto obsah uverejniť. V takomto prípade bude obsah zmazaný a nebude inak využitý. Prevádzkovateľ nie je povinný upovedomiť Používateľa o uverejnení/neuverejnení príspevku.
    2. V prípade uverejnenia si redakcia vyhradzuje právo na základnú gramatickú a štylistickú editáciu textu. V prípade preverenia nejasností alebo ďalších potrebných zásahov do textu bude redakcia kontaktovať Používateľa ako autora príspevku, s čím Používateľ súhlasí.
    3. Používateľ pri poskytovaní obsahu na uverejnenie za tento obsah zodpovedá, prehlasuje, že je jeho autorom, a zaväzuje sa pravdivo uvádzať zdroje, nepublikovať cudzí obsah pod svojim menom, nakoľko by sa tým dopustil protiprávneho konania.
    4. Používateľ potvrdzuje, že má potrebné súhlasy tretích osôb na umiestnenie príspevku na portáli, ak takýto obsah zahrňuje informácie, fotografie, zvukové alebo obrazové záznamy alebo iné prvky tretích osôb.
    5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by vznikli tretím stranám z takéhoto protiprávneho jednania. Tak isto nenesie zodpovednosť za správnosť informácií publikovaných v obsahu Používateľov.
   6. Ak Používateľ zistí na Portáli chybný, neaktuálny, nepresný, alebo akýkoľvek nesprávny obsah, je doporučené upovedomiť na to Prevádzkovateľa prostredníctvom tlačidla „Nahlásiť chybu“ (v päte Portálu) alebo kontaktného formulára (s výberom možnosti „Nahlásenie chyby“).
   7. Ak Používateľ zistí porušovanie týchto VPP, napríklad inými Používateľmi, nezákonné jednanie v súvislosti s používaním Portálu alebo jednanie nevhodné, obťažujúce, obmedzujúce, protiprávne používanie Portálu alebo jeho obsahu, je povinný toto bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi na adrese info@smartmobility.gov.sk.

Dátum zverejnenia a poslednej úpravy týchto VPP: 26. marec 2021