Orgány združenia

Orgánmi združenia Inteligentná mobilita Slovenska sú:

  • Predsedníctvo,
  • Členská schôdza,
  • Dozorná rada.

Funkcie členov predsedníctva a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné.

Predsedníctvo a dozorná rada

V súlade so Stanovami združenia,

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako zakladajúci členovia Združenia za verejný sektor, určujú predsedu Združenia, jedného člena predsedníctva a jedného člena dozornej rady;
  • zakladajúci členovia združenia za súkromný sektor určujú jedného člena predsedníctva a jedného člena dozornej rady;
  • zakladajúci členovia Združenia za akademický sektor, určujú jedného člena predsedníctva a predsedu dozornej rady;
  • zakladajúci členovia Združenia za občiansku spoločnosť, určujú jedného člena predsedníctva a jedného člena dozornej rady.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným a štatutárnym orgánom Združenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia (ak nie sú právnymi predpismi, Stanovami alebo rozhodnutím členskej schôdze vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze alebo dozornej rady).

Do pôsobnosti predsedníctva patrí napríklad: riadiť činnosť Združenia, konať za Združenie a robiť za Združenie právne úkony, zvolávať a pripravovať zasadnutia členskej schôdze, rozhodovanie o prijatí ďalších členov do Združenia, rozhodovanie o zriaďovaní, resp. rušení trvalých alebo dočasných pracovných skupín, v nadväznosti na aktuálne potreby združenia a v súlade s jeho úlohami. formálne stránky činnosti Združenia, ako zabezpečenie vypracovania účtovnej závierky, výročnej správy o činnosti, a podobne.

Predsedníctvo tvoria piati členovia, z ktorých jeden je predsedom Združenia. Funkčné obdobie členov predsedníctva je štyri roky. Členov predsedníctva volí a odvoláva členská schôdza. Opakovaná voľba člena predsedníctva je možná.

Dozorná rada:

Dozorná rada Združenia je kontrolným orgánom. Dozorná rada nemá výkonné právomoci a oprávnenie konať v mene Združenia voči tretím osobám.

Do právomoci dozornej rady patrí napríklad: kontrola činnosti Združenia a osobitne predsedníctva Združenia, predkladanie stanovísk a odporúčaní k otázkam súvisiacim s činnosťou Združenia na žiadosť členskej schôdze alebo predsedníctva, predkladanie raz ročne členskej schôdzi správu o kontrolnej činnosti dozornej rady, vyjadrovanie sa k zásadným otázkam činnosti a hospodárenia Združenia, prerokovávanie účtovnej závierky, správy o činnosti, výročnej správy, plánu činnosti a rozpočtu Združenia a predkladanie odporúčacích správ členskej schôdzi k nim.

Dozornú radu tvoria minimálne traja a maximálne piati členovia, z ktorých jeden je predsedom dozornej rady. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky. Členov dozornej rady a predsedu dozornej rady volí a odvoláva členská schôdza. Opakovaná voľba člena dozornej rady je možná.