Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR postupuje pri spracúvaní osobných údajov (ďalej OÚ) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov
tel. č.: +421 2 2092 8425
e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk

---------------------------------------------------------------------------------------

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Poučenie o právach dotknutej osoby

Uplatňovanie práv dotknutej osoby (formuláre)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o používaní súborov cookies

---------------------------------------------------------------------------------------

Kategória spracúvaných osobných údajov
Všeobecné osobné údaje

Účel, rozsah a právny základ spracúvania osobných údajov

1) V prípade prihlásenia sa na odber noviniek (Newslettera)

Rozsah spracúvania OÚ:  e-mailová adresa
Účel spracovania OÚ: Poskytovanie služieb portálu (odoberanie noviniek - Newslettera). Okrem zasielania pravidelného newslettera budú občasne zasielané nevyhnutné notifikácie, krátke emailové správy o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách.
Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. a) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Lehota na výmaz OÚ: Osobné údaje sú spracúvané po dobu využívania služby, t.j., do exspirácie doby pri udelení súhlasu alebo odvolania súhlasu, teda zrušenia odberu newslettera. V prípade neodhlásenia užívateľa z odberu newslettera budú osobné údaje spracúvané maximálne po dobu 5-tich rokov od ukončenia národného projektu, ktorého je tento portál výstupom. Následne budú uchovávané len údaje (v nevyhnutnom minimálnom rozsahu) potrebné pre právne účely (riešenie incidentov, sťažností, agenda súhlasov so spracúvaním osobných údajov - ak boli aplikované), a to po dobu 2 rokov odkedy pominul účel spracúvania. Súhlas je možné po uplynutí doby uchovávania obnoviť.

2) Registrácia s povinnými poľami

Rozsah spracúvania OÚ: Meno a Priezvisko, e-mailová adresa
Účel spracovania OÚ: Poskytovanie služieb portálu (registrácia na podujatia, odoberanie newslettera – ak je pri registrácii zvolená táto možnosť, prehliadanie obsahu dostupného na základe registrácie, publikovanie obsahu na portáli, kontaktovanie členov združenia, využívanie kooperačnej burzy a pod.). Okrem zasielania pravidelného newslettera (v prípade zvolenia tejto možnosti) budú občasne zasielané nevyhnutné notifikácie, krátke emailové správy o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách.
Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s Akčným plánom digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022 a Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030.
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. a) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Lehota na výmaz OÚ: Osobné údaje sú spracúvané po dobu využívania služby, t.j, do zrušenia registrácie, maximálne po dobu 5-tich rokov od ukončenia národného projektu, ktorého je tento portál výstupom. Následne budú uchovávané len údaje (v nevyhnutnom minimálnom rozsahu) potrebné pre právne účely (riešenie incidentov, sťažností, agenda súhlasov so spracúvaním osobných údajov - ak boli aplikované), a to po dobu 2 rokov odkedy pominul účel spracúvania. Súhlas je možné po uplynutí doby uchovávania obnoviť.

3) Registrácia s voliteľnými poľami

Rozsah spracúvania OÚ: Titul pred menom/za menom, Pôsobisko (Organizácia/Zamestnávateľ), Profesia (Pozícia), Pôsobím v oblasti (kategórie z oblasti inteligentnej mobility na výber), Zaujímam sa o (kategórie z oblasti inteligentnej mobility na výber); Profil užívateľa („krátko o mne“)
Účel spracovania OÚ:
Tieto osobné údaje užívateľ poskytuje na dobrovoľnej báze, pre účely zberu informácií zo strany prevádzkovateľa ako tvorcu obsahu o oblasti záujmu užívateľov, a pre účely umožnenia užívateľom prezentovať sa na portáli v prípade udelenia dodatočného súhlasu na zverejnenie informácií v prípade publikovania vlastného obsahu na portáli (články, aktuality, a pod.)
Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. a) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Lehota na výmaz OÚ: Osobné údaje sú spracúvané po dobu využívania služby, t.j, do zrušenia registrácie, maximálne po dobu 5-tich rokov od ukončenia národného projektu, ktorého je tento portál výstupom. Následne budú uchovávané len údaje (v nevyhnutnom minimálnom rozsahu) potrebné pre právne účely (riešenie incidentov, sťažností, agenda súhlasov so spracúvaním osobných údajov - ak boli aplikované), a to po dobu 2 rokov odkedy pominul účel spracúvania. Súhlas je možné po uplynutí doby uchovávania obnoviť.

4) Uverejňovanie obsahu na portáli užívateľmi – zverejnenie autora:

V prípade vytvorenia registrácie užívateľa na portáli, (spracúvanie osobných údajov k registrácii konta popísané v bode 2)  a 3) vyššie) má užívateľ možnosť prispievať na portál vlastným obsahom. Pre uvedenie autorstva obsahu na portáli užívateľ pri odoslaní obsahu na zverejnenie môže poskytnúť súhlas na zverejnenie mena a priezviska, prípadne ďalších dobrovoľných údajov o sebe (titul, pôsobisko/pozícia, krátka informácia „O autorovi“ z profilu užívateľského konta). Pri neposkytnutí súhlasu bude zverejnený obsah pod anonymným autorom („Autor je registrovaným užívateľom portálu smartmobility.gov.sk“). Aj pri udelení súhlasu na zverejnenie informácie o užívateľovi ako autorovi obsahu platí, že je nutné dodržiavať Podmienky používania portálu a najmä Zákon č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon).
Rozsah spracúvania OÚ:
- podľa dobrovoľne poskytnutých údajov
Účel spracovania OÚ:
- zverejnenie na portáli, kontaktovanie redakciou v prípade potreby výlučne ohľadne poskytnutého príspevku, prípadnej autorizácie úprav zo strany redakcie portálu
Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. a) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Lehota na výmaz OÚ: Osobné údaje sú spracúvané po dobu využívania služby, t.j, do odvolania súhlasu, maximálne po dobu 5-tich rokov od ukončenia národného projektu, ktorého je tento portál výstupom. Následne budú uchovávané len údaje (v nevyhnutnom minimálnom rozsahu) potrebné pre právne účely (riešenie incidentov, sťažností, agenda súhlasov so spracúvaním osobných údajov - ak boli aplikované), a to po dobu 2 rokov odkedy pominul účel spracúvania. Súhlas je možné po uplynutí doby uchovávania obnoviť.

5) Poskytnutie návrhu na pridanie obsahu užívateľmi:

Na portáli sú pravidelne umiestňované informácie o aktuálnych podujatiach a možnostiach financovania projektov - vyhlásených resp. pripravovaných výzvach. Registrovaní používatelia, ktorí majú vedomosť o udalostiach, podujatiach alebo výzvach, alebo sami vyhlasujú grantový program/organizujú podujatie, môžu redakcii portálu dať tieto do pozornosti na uverejnenie, formou námetu - prostredníctvom formulára Návrh na pridanie novej udalosti, Návrh na zadanie podpornej schémy a výzvy. V týchto formulároch spracovávame e-mail zadávateľa námetu, aby ho redakcia v prípade nejasností, alebo vyžiadania doplňujúcich informácií mohla kontaktovať (formulár nevie identifikovať prihláseného používateľa).
Rozsah spracúvania OÚ:
- e-mailová adresa
Účel spracovania OÚ:
- kontaktovanie v prípade potreby výlučne v ohľade poskytnutého námetu
Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. a) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Lehota na výmaz OÚ: Osobné údaje sú spracúvané po dobu využívania služby, t.j, do odvolania súhlasu, maximálne po dobu 5-tich rokov od ukončenia národného projektu, ktorého je tento portál výstupom. Následne budú uchovávané len údaje (v nevyhnutnom minimálnom rozsahu) potrebné pre právne účely (riešenie incidentov, sťažností, agenda súhlasov so spracúvaním osobných údajov - ak boli aplikované), a to po dobu 2 rokov odkedy pominul účel spracúvania. Súhlas je možné po uplynutí doby uchovávania obnoviť.

6) Kontaktné formuláre:

6a) V prípade kontaktovania Prevádzkovateľa formou kontaktného formulára
6b) V prípade kontaktovania člena platformy, resp. v prípade reakcie na kooperáciu v časti Kooperačná burza súhlasí používateľ s odoslaním osobných údajov a kontaktných údajov (v rozsahu minimálne Meno, priezvisko a e-mailová adresa, prípadne aj v rozsahu ďalších vyplnených voliteľných polí) danému subjektu (členovi). Pre ochranu osobných údajov kontaktujte prosím daný subjekt. Prevádzkovateľ portálu tieto údaje uchováva len pre prípady dokazovania alebo nahlásenia obťažujúceho správania v zmysle Všeobecných podmienok používania portálu, najmä článku 3., a to maximálne po dobu 2 rokov.
Rozsah spracúvania OÚ:
- e-mailová adresa, meno, priezvisko (povinné), prípadne telefónne číslo, spoločnosť (dobrovoľné)
Účel spracovania OÚ:
- za účelom komunikácie s používateľom na základe jeho žiadosti (6a);
- za účelom postúpenia správy používateľa členovi platformy na základe jeho žiadosti; a na účely dokazovania (6b)
Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. a) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Lehota na výmaz OÚ:
Údaje (v nevyhnutnom minimálnom rozsahu) potrebné pre právne účely (riešenie incidentov, sťažností, agenda súhlasov so spracúvaním osobných údajov - ak boli aplikované), a to po dobu 2 rokov odkedy pominul účel spracúvania.

 

Okruh dotknutých osôb
Podnikatelia, právnické osoby, fyzické osoby

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutný čas na dosiahnutie účelu, na ktorý budú spracúvané - viď. vyššie