Prečo sme založili túto platformu?

Doprava a preprava prechádzajú ekologickou a digitálnou transformáciou, ktorá významne ovplyvní už v najbližšom čase aj trh práce a štruktúru pracovných síl. Mobilitu je potrebné vnímať prierezovo a medzisektorovo ako komplexný hodnotový reťazec prepojenia dopravy s priemyselnými odvetviami a službami zameranými na používateľa, berúc do úvahy spoločenské aspekty, potreby a požiadavky ľudí.

Celý hodnotový reťazec mobility čelí silnému tlaku na znižovanie emisií a negatívnych vplyvov na životné prostredie za pôsobenia technológií rozvoja. Globálne trendy naznačujú, že transformácia sektora, vrátane odvetví podieľajúcich sa na výrobe a prevádzke dopravných prostriedkov, sa bude ďalej prehlbovať. Posun smerom k bezpečnejším, jednoduchším, efektívnejším a zdieľaným dopravným a prepravným službám, autonómnym, vzájomne prepojeným a komunikujúcim a nízkoemisným, resp. bezemisným dopravným prostriedkom - to sú faktory, ktoré zásadne zmenia štruktúru ekonomík štátov a aj každodenný život a sú súčasťou domény inteligentnej mobility.

Vo svete sa ekosystémy inteligentnej mobility už formujú a dynamicky vyvíjajú. Slovensko - vzhľadom na svoju štruktúru priemyslu a služieb - musí byť nevyhnutne súčasťou týchto zmien nielen ako seriózny partner globálnych lídrov, ale malo by využiť aj šancu bojovať o postavenie lídra v niektorej z ník novovznikajúceho odvetvia.

Ekosystémy zastupujú platformy spolupráce inteligentnej, resp. novej a budúcej mobility. Združujú kľúčových hráčov v národných ekonomikách. Ich lídrom je štát, priemysel alebo start-upy. Úspešne pôsobia vo vyspelých štátoch Európy a v zámorí. Sú dôležitou súčasťou podporného prostredia, podieľajú sa na akcelerácii inovácií a na transformácii domény. Zabezpečujú rôzne obsahové aktivity, ako je napr. organizovanie odborných podujatí, činnosť pracovných skupín, podporujú prípravu a realizáciu programov a projektov, spolupracujú na príprave strategických materiálov, návrhoch regulácii, právnej úpravy a pod.

Združenie

Vyššie uvedené dôvody vyústili do založenia viacsektorového záujmového združenia právnických osôb „Inteligentná mobilita Slovenska“ (Smart Mobility Slovakia) ako platformy spolupráce subjektov súkromného, akademického a verejného sektora a občianskej spoločnosti, ktoré sa angažujú v mobilite, alebo ju svojimi aktivitami ovplyvňujú. Úlohy združenia a príklady aktivít sú na nasledujúcom obrázku.

Schéma ekosystému inteligentnej moblity

Úlohou Združenia je vytvárať podmienky a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku, najmä v oblastiach tvorby koncepčných a realizačných postupov a rámcov, ako aj v oblastiach rozvoja a uplatňovania domácich a zahraničných inovácií v podnikateľskom prostredí a v medzinárodných výskumno-inovačných tímoch, vedúcich k inteligentnej mobilite.

V súlade so stratégiou EÚ podporovať znalostné a inovačné spoločenstvá si Združenie ako platforma spolupráce kladie za cieľ integrovať všetky strany „vedomostného trojuholníka“. Združenie bude súčasťou podporného prostredia a bude aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku. Bude napomáhať pri odstraňovaní prekážok, ktoré obmedzujú inovačné́ aktivity v doméne, ako sú nákladové́, trhové a znalostné faktory. Chce spoluprácou sektorov kontinuálne zlepšovať verejnú politiku v doméne a akcelerovať inovačné aktivity v doprave, v ktorých Slovensko zaostáva. Konkrétne ide napríklad o:

  • zlepšenie úrovne ochrany a podpory duševného vlastníctva (napr. počet registrovaných patentových prihlášok),
  • zvýšenie podielu zamestnancov vo vede, výskume a inováciách v dopravnom strojárstve (najmä sektora automotive) a mobilite,
  • skvalitnenie a doplnenie vnútroštátnej právnej úpravy a regulácií,
  • efektívnejšie prepojenie akademického sektora a priemyslu,
  • podporu plnenia cieľov vyplývajúcich z nášho členstva EÚ a podobne.
Príklad aktivít združenia IM v rámci ekosystému
Príklady aktivít, na ktorých sa má združenie v najbližšom čase podieľať

Založenie Združenia je v súlade s implementovaným národným projektom „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ (314011U087), konkrétne aktivitou v gescii MIRRI „Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike“, reflektuje na úlohy vyplývajúce z „Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022“, “Programové vyhlásenie vlády SR 2021 – 2024“ a odporúčania súkromného a akademického sektora SR.

Synergia s Európskou sieťou

Založenie a aktivity združenia súvisia s aktivitami v Európe a vo svete, so stratégiou a ambíciou EÚ podporovať znalostné a inovačné spoločenstvá, inteligentnú a udržateľnú mobilitu, spolupracujúce inteligentné dopravné systémy, internetovú konektivitu v prospech rastu, konkurencieschopnosti a súdržnosti, európsku gigabitovú spoločnosť a siete novej generácie (5G+).

Nadväzujú na skúsenosti platforiem v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Nemecku a Českej republike. Svojimi aktivity chce Združenia zlepšiť zapojenie domácich subjektov do medzinárodných projektov priamo riadených programov EÚ (Horizont Európa, CEF, DEP) a iných medzinárodných programov spolupráce.