Úlohou združenia je vytvárať podmienky a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku, najmä v oblastiach tvorby verejných politík a podporných nástrojov, ako aj v oblastiach rozvoja a uplatňovania domácich a zahraničných inovácií v podnikateľskom prostredí a v medzinárodných výskumno-inovačných tímoch, vedúcich k inteligentnej mobilite. Platforma združuje zástupcov ekosystému inteligentnej mobility na základe modelu spolupráce Quadruple Helix, teda modelu spolupráce verejnej správy, podnikov, univerzít a občianskej spoločnosti).

Výhody členstva v platforme Inteligentná mobilita Slovenska:

 • vytváranie nových príležitosti pre rozvoj aktivít vo vysoko perspektívnej oblasti;
 • získavanie najnovších poznatkov a možnosť zapájať sa do projektov výskumu a vývoja;
 • vytváranie nových inovačných, výrobných a obchodných partnerstiev;
 • informácie o podporných schémach, ktoré pomôžu zavádzať technológie IM do praxe;
 • možnosť využitia podporných nástrojov s využitím domácich a medzinárodných finančných nástrojov;
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti v oblasti inteligentnej mobility a jej oblastí;
 • prehľad a účasť na pripomienkovaní noriem regulačného a legislatívneho prostredia pre fungovanie inteligentnej mobility;
 • zapájanie sa do tvorby a realizácie stratégií a akčných plánov rozvoja integrovaných dopravných systémov na národnej úrovni ako aj na úrovni regionálnych a lokálnych samospráv;
 • zapájanie sa do spolupráce a činnosti medzinárodných organizácií, združení a pracovných skupín v oblasti mobility vrátane štandardizácie;
 • účasť na realizácii Proofs of Concept a pilotných realizácií riešení inteligentnej mobility;
 • participovanie na vytváraní vzdelávania expertov aj odborných pracovníkov v oblasti tvorby a prevádzky dopravných systémov s prvkami inteligentnej mobility;
 • účasť na vytváraní pozitívneho obrazu inteligentnej mobility a jej spoločenských prínosov voči odbornej aj širokej verejnosti.