Situácia vo svete

Jednotlivé oblasti novej a inteligentnej mobility vo svete sa rýchlo rozvíjajú. Vo viacerých krajinách niekoľko rokov úspešne pôsobia platformy inteligentnej mobility s početnou členskou základňou. Tieto entity významne uľahčujú a urýchľujú rozvoj IM a napomáhajú inováciám. Je tak prirodzené, že vlády javia záujem aj o oblasť inovácií, ktoré ovplyvňujú aj nové nastavenie verejnej politiky zvlášť pre technológie autonómnych a prepojených vozidiel.

Novšie publikované štúdie upozorňujú lídrov verejného aj súkromného sektora na inteligentnú mobilitu, ktorej riešenia majú potenciál vyriešiť viaceré kumulujúce sa problémy. Ide o možnosť zredukovať v nasledujúcich 10 – 15 rokoch dopravné zápchy na polovicu, znížiť počet usmrtení v cestnej doprave o 25 %, znížiť emisie CO2 o 10%, a o 20% znížiť znečistenie ovzdušia.

V diskusiách o doprave EÚ je už niekoľko rokov ťažiskom zelená a inteligentná mobilita. Súvisí to s postupujúcou digitálnou transformáciou a rozvojom digitalizácie dopravy, intenzívnejšou podporou a využívaním inovácií, inteligentnou mestskou mobilitou využívajúcou inteligentné dopravné systémy a spolupracujúce inteligentné dopravné systémy vrátane prepojených a autonómnych vozidiel, a aj ďalšími aktivitami ohľadne čistej, bezpečnej, udržateľnej a prepojenej mobility. V EÚ  registrujeme viaceré iniciatívy a projekty (napr. Smart Cities, SPITS Traffic Incident Monitoring, Connect & Drive, GCDC12).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vidí vo svojej poslednej štúdii tri hlavné trendy pri transformácii mobility do jej budúcej podoby:

 • elektrifikáciu vozidiel a rozvoj alternatívnych pohonov,
 • prepojené a autonómne vozidlá
 • a mobilitu ako službu.

Každý z týchto trendov má silný disrupčný potenciál na celý ekosystém, v kombinácii zapríčinia zmeny obrovských rozmerov. Štát môže výrazne ovplyvniť všetky disruptívne trendy. Iba od neho závisí, či si udrží vplyv na tempo a formovanie podoby rozvoja nového ekosystému.

Novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie v poslednom desaťročí sa stal koncept smart city. Začiatky súviseli s hľadaním „inteligentných riešení“ pre mestá najmä v energetickej oblasti14 a v znižovaní produkcie emisií. Na začiatku roka 2014 disponovalo stratégiou smart city 240 európskych miest nad 100 000 obyvateľov. V roku 2017 už aplikujú komplexné riešenia vlastné konceptu smart city takmer všetky západoeurópske mestá.
V súlade s trendom, keď sa samotné samosprávy aktívne zapájajú do vývoja inovatívnych konceptov spravovania života a dopravy vo svojich mestách, prináša 3. ročník rebríčka otvorenosti a pripravenosti krajín na autonómnu dopravu AVRI 2020 prehľad najzaujímavejších prístupov na lokálnej úrovni. Ako príklady sú bližšie predstavené Soul, Peking, Helsinki, Pittsburgh a Detroit.

Aktuálne trendy, iniciatívy a regulácie týkajúce sa mobility v Európskej únii

Vzhľadom na členstvo Slovenska v EÚ je vhodné stručné zhrnutie a obsah aktuálne prebiehajúcej diskusie a pokrok v politike dopravy a jej inováciách, regulácii vnútorného trhu vo vzťahu k produkčným reťazcom zapojených do mobility, politike jednotného digitálneho trhu a sektora telekomunikácií, ktoré sa uskutočňujú na úrovni inštitúcií EÚ – Európska komisia (ďalej aj ako „Komisia“ alebo EK), Rady Európskej únie (ďalej aj ako „Rady“ a Európskeho parlamentu (ďalej ako „EP“) a členských štátov. Inteligentnej mobility sa dotýkajú aj niektoré témy v rámci energetiky, ochrany životného prostredia.

Európska komisia už začiatkom dekády komunikovala Plán jednotného európskeho konkurencieschopného dopravného priestoru - smerom ku konkurencieschopnému dopravnému systému efektívne využívajúcemu zdroje a ambície k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky, ktorým sa majú napĺňať strategické ciele Únie. Medzi inými aj cieľ znížiť počet smrteľných dopravných nehôd na cestách do roku 2020 o polovicu, v porovnaní s rokom 2010, a priblížiť sa k nulovej úmrtnosti do roku 2050. Inteligentný rast a vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách je jednou z troch priorít strešnej koncepcie Únie Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Špecifické ciele, na ktoré sa v aktuálnom období (2014 – 2020) má zamerať generálne riaditeľstvo
GR MOVE sú:

 1. Účinný, udržateľný, bezpečný a bezpečný Jednotný európsky dopravný priestor
  • Zlepšiť reguláciu, zabezpečiť vysoký stupeň vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy a otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž v EÚ aj vo vzťahoch s kľúčovými partnerské krajiny.
 2. Moderná európska dopravná infraštruktúra
  • Zabezpečiť účinné vykonávanie transeurópskej dopravnej siete pomocou nástroja Spájame Európu a inovatívnych finančných nástrojov (EFSI).
 3. Inovačný sektor dopravy
  • Zabezpečiť účinné vykonávanie financovania výskumných a inovačných činností Problematika inteligentnej mobility zapadá aj do kontextu priorít Komisie na obdobie rokov 2019 – 2024, ktoré sa týkajú snáh o klimatickú neutralitu (Európsky ekologický dohovor), zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí (Európa pripravená na digitálny vek), presadzovania sociálnej spravodlivosti a prosperity (Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí) alebo posilňovania zodpovedného globálneho líderstva. v oblasti dopravy v rámci programu Horizont 2020.“

Komisia vedená Jean-Claudom Junckerom a súčasnou predsedkyňou Ursulou von der Leyenovou pripravila viaceré koncepčné a politické dokumenty s relevanciou pre rozvoj inteligentnej mobility:

 • stratégiu energetickej únie,
 • stratégiu pre nízko-emisnú mobilitu,
 • novú priemyselnú stratégiu (Industrial policy strategy),
 • globálne líderstvo EÚ v ekologických vozidlách (EU’s global leadership in clean vehicles).

Aktivity Európskej komisie súvisia aj s debatou, ktorá prebieha na globálnej úrovni. Sú to napr. záväzky súvisiace so zmiernením dopadov zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej zmluvy alebo  vysporiadania sa s emisným škandálom automobilových producentov Dieselgate (nové a prísnejšie emisné testy, schvaľovanie, nové pravidlá pre bezpečnosť a environmentálne parametre). Koncom novembra 2018 predstavila Komisia oznámenie „Čistá planéta pre všetkých“, ktorého cieľom potvrdiť záväzok Európy byť globálnym lídrom v oblasti klímy a predstaviť víziu, ktorá môže viesť k dosiahnutiu nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050 v súlade s cieľmi Parížskej dohody. V jednotlivých formáciách Rady sa začali diskusie o naplnení cieľov Parížskej dohody a v roku 2020 by sa na základe celoeurópskej diskusie mala prijať stratégia pre zníženie emisií a klimaticky neutrálne hospodárstvo v horizonte roku 2050.

Od roku 2017 prijala Únia viacero balíčkov opatrení zameraných na modernizáciu dopravných systémov a mobility, inováciu, digitalizáciu a dekarbonizáciu (iniciatíva Európa v pohybe / Europe on the Move), známe ako „mobility packages“ (Balík mobility I, II a III).

Zdroj: "Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility", vypracovaná KPMG Slovensko Advisory, k.s. pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR