Financovanie projektov inteligentnej mobility

Dôležitým predpokladom realizácie inteligentných riešení (smart agendy) a s nimi súvisiacich projektov je zaistenie ich finančnej vykonateľnosti a voľba optimálnej finančnej štruktúry. Základné komponenty inteligentnej mobility, za ktoré považujeme inteligentné produkty, inteligentné dáta, inteligentné prepojené miesta (vrátane fyzickej dopravnej infraštruktúry), inteligentné služby a programové riadenie môžeme financovať prostredníctvom troch mechanizmov:

 • Národné - vládne rozpočty (napr. prostredníctvom daní, pôžičiek a podporných programov),
 • Súkromné investície (napr. podnikové investície, financovanie projektov vrátane PPP),
 • Medzinárodné financovanie (napr. Európske štrukturálne a investičné fondy, Multilaterálna rozvojová banka alebo podpory od inštitúcií Európskej únie).

Projekty inteligentnej mobility sú vo väčšine prípadov unikátnymi projektami, a preto je vždy potrebné posúdiť všetky možnosti financovania vzhľadom k typu projektu, lokalite, skúsenostiam a podobne. Pokiaľ dokáže projekt generovať dostatočné príjmy, aby pokryl všetky náklady spojené so vznikom, prevádzkou, údržbou a obnovou a zároveň docielil istú úroveň zisku, nemusí žiadateľ vynakladať svoje vlastné finančné prostriedky. V iných prípadoch je vhodné analyzovať dotačné možnosti v kombinácii s rozpočtovými zdrojmi, a v prípade, že takéto možnosti nie sú, mal by žiadateľ uvažovať aj o zapojení externých (dlhových, vratných) zdrojov.

Financovanie projektov inteligentnej mobility je často realizované nie z jedného, ale z viacerých zdrojov a pri ich realizácii je potrebné analyzovať dostupnosť a výhodnosť prevažne týchto zdrojov:

 • dotačné zdroje (európske fondy, národné grantové schémy, iné dotačné možnosti),
 • dlhové zdroje (pôžičky, investičný úver, súkromný kapitál, záruky, kapitálové, kvázi kapitálové investície atď.),
 • vlastné zdroje.

Národné financovanie

Podporné mechanizmy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 • Regionálna investičná pomoc - podpora rozvoja znevýhodnených oblastí a znižovania regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory realizácie investičných zámerov v priemyselnej výrobe, v technologických centrách a v centrách podnikových služieb. Prioritou je podpora investícií, ktoré využívajú technológie inteligentného priemyslu a rozvíjajú výskum a vývoj v SR. (Viac informácií o regionálnej investičnej pomoci)
 • Inovačný fond – podpora projektov vo forme poskytnutia návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok. Podporuje riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou s reálnou nádejou uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu. (Viac informácií o inovačnom fonde)
 • Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývojapodpora inovácií formou dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zameranej na riešenia spoločných projektov medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. (Viac informácií o podpore medzinárodnej spolupráce)

Nasledujúce schémy boli platné do 31. 12. 2020, pripravujeme pre Vás aktuálne informácie

 • Inovačné vouchre - nenávratné finančné príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na podporu rozvoja inovačných aktivít podnikov. Pomoc sa poskytuje vo forme vouchera na úhradu služieb riešiteľovi projektu - oprávnenej organizácii zapísanej v „Zozname oprávnených organizácií na riešenie inovačných projektov“. (Viac informácií o inovačných vouchroch)
 • Podpora priemyselných klastrových organizácií – pomoc formou dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie projektov, zameraných na podporu rozvoja záujmových združení právnických osôb, ktoré plnia funkcie klastrových organizácií v oblasti priemyslu. Pomoc je zameraná na zintenzívnenie informačného transferu, expertných činností, prezentácií priemyselných klastrových organizácií a ich zapájania sa do medzinárodných projektov a sietí. (Viac informácií o podpore priemyselných klastrov)
 • Inovatívne riešenia v mestách - podpora malých a stredných podnikov pri zavádzaní ich inovatívnych nápadov a riešení do praxe, konkrétne pri podpore budovania inteligentných miest s cieľom zlepšenia prístupu k moderným technológiám a procesom za účelom ich efektívnejšieho fungovania a zvýšenia potenciálu ďalšieho rozvoja a rastu. (Viac informácií o podpore inovatívnych riešení v mestách)

Podporné mechanizmy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 • Podpora inovácií a technologického transferu – investičná pomoc na zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít. Projekty musia smerovať k inovácii produktu a/alebo procesu a metódy a musia prinášať nové alebo významne vylepšené riešenia, pričom v rámci prioritnej osi 9 OP II je zámerom podporovať výlučne projekty prispievajúce k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. (Viac informácií)

Podporné mechanizmy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Stimuly pre výskum a vývoj – táto schéma sa zameriavala na podporu rozvoja výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť v podnikateľskom sektore (s možnosťou úzkeho previazania na akademický sektor) kvalitatívne zvýšenie špičkovosti a excelentnosti výskumu a vývoja, ktoré sú vnímané ako podpora a rozvoj najkvalitnejších výstupov systematickej kreatívnej práce s cieľom zvýšiť vedomosti a vytvoriť nové aplikácie. Ohľadom tejto schémy pripravujeme aktuálne informácie. (Viac informácií o stimuloch pre vedu a výskum)
 • Podpora výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – pomoc sa realizuje poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratného finančného príspevku na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Podporená časť projektu musí v plnej miere patriť do jednej alebo viacerých z týchto kategórií: základný výskum, priemyselný výskum, experimentálny vývoj, štúdie uskutočniteľnosti. (Viac informácií o Agentúre na podporu výskumu a vývoja)
 • Eurostars - spoločný európsky program spolufinancovaný z národných rozpočtov 36 krajín EUREKA a Európskou úniou prostredníctvom programu Horizon. Poskytuje financovanie na výskumných projektoch pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých výstupmi sú nové produkty, služby alebo procesy. Ohľadom programu pripravujeme aktuálne informácie. (Viac informácií o programe Eurostars)

Prierezové podporné mechanizmy

 • Superodpočet na výskum a vývoj - podpora pre firmy ale aj živnostníkov zo strany štátu, ktorí realizujú výskum a vývoj. Podpora je poskytnutá formou zníženia ich daňových povinností, keďže umožňuje odpočítať vyššiu sumu výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov. (Viac informácií o superodpočte na výskum a vývoj)
 • Slovenský investičný holding – zabezpečuje podporu strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. (Viac informácií o Slovenskom investičnom holdingu)
  • Venture the future fund - fond podporuje inovatívne a technologické podniky na Slovensku a pomáha malým a stredným podnikom so silným rastovým potenciálom a perspektívou expandovať na európske alebo globálne trhy poskytovaním kapitalového a kvázi-kapitalového financovania (Viac informácií o Venture the future fonde)
 • Národný holdingový fond - podporuje rastovo orientované podnikateľské projekty formou poskytovania rizikového kapitálu (vkladu do základného imania spoločností). Spravuje tri fondy rizikového kapitálu bez právnej subjektivity (Fond štartovacieho kapitálu, Regionálny fond štartovacieho kapitálu a Fond SISME) a tri fondy rizikového kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou (Slovenský Rozvojový Fond, a.s., Eterus Capital a.s. a Fond inovácií a technológií, a.s.). Portfólio spravovaných fondov dotvára Mikropôžičkový fond, ktorého prostriedky sa poskytujú formou úverov malým a stredným podnikateľom. (Viac informácií o Národnom holdingovom fonde)

Medzinárodné financovanie

 • Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) – hlavný zdroj financovania rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku. Pomáhajú financovať výskum a inovácie, digitálne technológie, nízkouhlíkové hospodárstvo, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a malé podniky. Programové obdobie 2014-2020 je na konci, no zároveň platí pravidlo n + 3, ktoré hovorí o tom, že eurofondy pridelené na určitý rok musí operačný program vyčerpať do troch rokov teda napr. prostriedky alokované na rok 2020 je možné čerpať do roku 2023. Z hľadiska témy financovanie inteligentnej mobility sú využívané OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a OP Ľudské zdroje.
 • Horizont Európa (Horizon Europe) - program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií, ktorý kladie dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev. (Viac informácií: https://eraportal.sk/horizont-europa/ ) Podporu programu Horizon Europe na Slovensku zabezpečuje Kancelária Národných kontaktných bodov so svojim personálnym zastúpením. (Viac informácií: https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/ )
 • Program európskej spolupráce vo vede a technike (European Cooperation in Science and Technology - COST) - program v oblasti vedeckého a technického výskumu, ktorý podporuje kooperáciu medzi vedcami a výskumníkmi v rámci celej Európy a otvorenie Európskej výskumnej oblasti svetu. Program je zameraný na koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni (formou tzv. zladených európskych akcií – ACTIONS). Program finančne podporuje koordináciu výskumných sietí (akcií), zatiaľ čo financovanie samotného výskumu prebieha na národnej úrovni. (Viac informácií: https://www.cost.eu/ )
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) - stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti tvorí najväčšiu celoeurópsku inovačnú komunitu, ktorá spája viac než 2000 partnerov naprieč rôznymi sektormi. (Viac informácií: https://eit.europa.eu/ )
 • Nástroj na prepájanie Európy (CEF) - kľúčový nástroj financovania európskej únie na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. (Viac informácií: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility )
 • Program Digitálna Európa (Digital Europe Programme) - program je zameraný na posilňovanie kapacít Európy v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a na zabezpečenie ich plošného využitia v celom hospodárstve a v spoločnosti. (Viac informácií: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme )
 • Inovačný fond Európskej komisie - podporuje inovatívne technológie zamerané na radikálne znižovanie emisii skleníkových plynov pri investíciách v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie, v priemysle, skladovaní energie a sekvestrácii uhlíka. (Viac informácií: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en )
 • Modernizačný fond pre krajiny východnej Európy – podpora investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty, vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) s HDP na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013. Fond je zameraný na dekarbonizáciu energetiky, energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, cestnú dopravu a podporu transformácie ekonomiky smerom k udržateľnému rozvoju. V rámci fondu sú oprávnené aj investície do energetickej efektívnosti v doprave, stavebníctve, poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve.  (Viac informácií: https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en )
 • Skupina Európskej investičnej banky
 • InnovFin (finančné prostriedky EÚ pre inovátorov) - záručný mechanizmus pre MSP, veľké firmy ako aj pre výskumné inštitúcie. Ide o spoločnú iniciatívu skupiny Európskej investičnej banky a Európskej komisie. Pomáha zlepšiť prístup k úverovému financovaniu, ako sú úvery, záruky, protizáruky a ďalšie formy úverového a rizikového financovania, pre verejné a súkromné subjekty a verejno-súkromné partnerstvá zapojené do výskumných a inovačných činností, ktoré si vyžadujú rizikové investície. (Viac informácií: https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/index.htm alebo https://www.uvptechnicom.sk/sk/co-prinasa-program-innovfin-zvyhodnene-uvery-a-investicie-do-vyskumu-a-vyvoja-pre-firmy-i-vyskumne-organizacie/ )
 • Program InvestEU - spája financovanie z rozpočtu EÚ vo forme úverov a záruk do jedného nástroja. Program zlučuje pod jednu strechu aktuálnych 14 rôznych dostupných finančných nástrojov EÚ (súčasťou aj najväčší Európsky fond pre strategické investície) pre investície a rozširuje model Investičného plánu pre Európu (tzv. Junckerov plán). Podporuje projekty z oblasti udržateľnej infraštruktúry, výskumu, inovácie a digitalizácie. (Viac informácií: https://europa.eu/investeu/home_en )
 • Program VentureEU - program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu, ktorého cieľom je zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe. (Viac informácií: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ventureeu )