Detail projektu

Cieľom projektu je vznik „oddelenia pre behaviorálne inovácie“. Toto oddelenie sa bude vhodným nastavením takzvanej „architektúry výberu“ usilovať uľahčiť občanom a podnikateľom dodržiavať pravidlá tak, aby z toho mali čo najvyšší prínos a neprehliadli žiadne benefity, na ktoré majú nárok. Jeho úlohou je tiež dohliadať na dodržovanie rámca tvorby digitálnych služieb verejnej správy, ktoré zohľadňujú požiadavky na používateľskú prívetivosť pri interakcii s verejnou správou.

Opis projektu

Cieľom projektu je zjednodušenie elektronických služieb a zefektívnenie verejnej správy a verejných politík prostredníctvom behaviorálnych intervencií s cieľom zvýšiť podiel elektronickej komunikácie. Cieľovými skupinami sú:

  1. občania a podnikatelia SR využívajúci služby VS,
  2. inštitúcie verejnej správy, zamestnanci verejnej správy, ktorí vytvárajú nové a rozvíjajú existujúce elektronické služby štátnej správy alebo pracujú so službami verejnej správy na úrovni front-endu.

Služby štátu treba zmeniť tak,  aby boli atraktívnejšie, užitočnejšie a príjemne sa používali. Zároveň, aby boli jednoduché a motivovali používateľov k dobrým rozhodnutiam. Zmeny v digitálnych službách a digitálnej komunikácii s občanom a podnikateľom môže byť navyše vhodnou podporou realizovanej národnej politiky.

Projekt má nastavené 3 hlavné aktivity, ktoré na seba logicky a časovo nadväzujú:

  • Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie
  • Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií
  • Realizácia inovácií

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Realizáciou aktivít projektu vznikne priestor a príležitosť zmeniť prostredníctvom širokého spektra techník a postupov služieb prístup a komunikáciu s občanmi. Projekt prináša unikátne inovatívne zmeny využitím aplikácie behaviorálnych vied v prostredí verejnej správy.  Ich cieľom je zlepšenie  vnímania štátu, v ktorom je občan v centre pozornosti. Výsledkom majú byť služby štátu, ktoré sú voči občanom a podnikateľom užívateľsky príjemné, majú zrozumiteľné prostredie,  prirodzene občana navedú k správnemu rozhodnutiu  a zvýšeniu podielu elektronickej komunikácie.

Ide o novú oblasť. Zásadné je získanie vedomostí a prepojenie behaviorálnych vied s prostredím verejnej správy,  ich transformácia do podkladov a dokumentov vo forme analýz, metodík a príručiek.  Tie majú  slúžiť verejnej správe počas, ale aj po skončení projektu. Dôležitou súčasťou je tiež  realizácia školení pre zamestnancov VS, ktorí sa zúčastňujú pri tvorbe a rozvoji služieb VS.

Signifikantným prínosom projektu je zavádzanie princípu striktného rozhodovania na základe dát, realizácia experimentov pre výber vhodnej alternatívy a následné vyhodnocovanie a zdieľanie získaných poznatkov naprieč VS. Medzi elementy behaviorálnych inovácií, ktoré je možné uplatniť pre digitálne služby patrí napríklad úprava a zjednodušenie podávaných informácií, doplnenie navigácie, proaktívnych prvkov, priebežná interakcia s občanom atď. Významnou súčasťou projektu je aj Jednotný dizajnový manuál, ktorý zabezpečuje aplikáciu behaviorálnych princípov pre celú verejnú správu v oblasti rozvoja a vývoja digitálnych a webových služieb.

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.