Autonómne vozidlo / automatizované vozidlo

Autonómne vozidlo, známe tiež pod pojmom automatizované alebo robotické vozidlo je vozidlo, ktoré k svojmu bezpečnému pohybu nepotrebuje vodiča a orientuje sa iba na základe počítačových systémov, ktoré detekujú okolie vozidla a určujú jeho trasu. Ide teda o vozidlo, ktoré sa pomocou digitálnych technológií pohybuje tak, že niektoré alebo všetky funkcie vykonáva počítač  s  malým  alebo  žiadnym  ľudským  vstupom.  Detekcia  prebieha  rôzne,  väčšinou  cez systémy ako senzor, radar, GPS či počítačové videnie.

 

Digitalizácia

Digitalizácia je riadený proces premeny tradičného systému ako celku, ako aj jednotlivého objektu z jeho fyzickej, či  analógovej  formy  do  zodpovedajúcej  elektronickej  podoby.  S  ohľadom  na štylistické operácie s konkrétnym textom v niektorých prípadoch nahrádza termín informatizácia.

 

Inteligentná mobilita

Inteligentná mobilita, známa tiež pod pojmom smart mobility, predstavuje komplexný typ mobility a riadenia dopravných systémov, ktoré majú fungovať inteligentnejšími, efektívnejšími, ekologickejšími a environmentálne udržateľnejšími spôsobmi pomocou využitia informačno- komunikačných technológií a iných inovácií. Inteligentná mobilita umožňuje občanom jednoducho plánovať a využívať mnohé módy prepravy od bicyklov cez vlaky až po car-sharing a autonómne dopravné prostriedky.

 

Internet vecí

Internet vecí (IoT, z anglického termínu Internet of Things) je názov pre prepojenie fyzických zariadení/objektov/ľudí s internetom. Prepojené zariadenie by malo byť najmä bezdrôtové a malo by priniesť nové možnosti vzájomnej interakcie nielen medzi jednotlivými systémami a tiež priniesť nové možnosti ich ovládania, sledovania. výmeny dát a zabezpečenie pokročilých služieb.

 

Mobilita ako služba

Mobilita ako služba (MaaS, z anglického termínu Mobility as a Service) predstavuje koncept multimodálnej a udržateľnej služby mobility reagujúcej na potreby zákazníkov v doprave prostredníctvom integrovaného plánovania cesty a platieb na princípe jedného nákupu (tzv. one- stop-shop). MaaS reflektuje posun spôsobu dopravy od osobného vlastníctva k mobilite poskytovanej ako služba. Toto je umožnené kombináciou dopravných služieb od poskytovateľov verejnej a súkromnej dopravy prostredníctvom zjednotenej brány, ktorá vytvára a riadi cestu,   za ktorú môžu zákazníci platiť prostredníctvom jedného účtu.

 

Mobilita na požiadanie

Mobilita na požiadanie (MoD, z anglického termínu Mobility on Demand) je koncept založený na princípe, že doprava je komodita a jednotlivé módy dopravy majú svoje ekonomické hodnoty, ktoré sú rozlíšiteľné z hľadiska ceny, času cesty, čakania, počtu spojení, pohodlia a ďalších atribútov. Mobilita na požiadanie má umožniť zákazníkom prístup k mobilite, tovaru a službám na požiadanie prostredníctvom dispečingu alebo priamym využívaním služieb zdieľanej mobility, doručovacích/kuriérskych služieb a služieb riešení verejnej dopravy prostredníctvom integrovanej a prepojenej multimodálnej dopravy.

 

Multimodálny systém

Multimodálny systém predstavuje presun z bodu A do bodu B rôznymi druhmi dopravy

 

Otvorené dáta

Otvorené dáta (z anglického termínu Open Data) sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

 

Odolná mobilita

Odolná mobilita predstavuje infraštruktúru, ktorá musí byť odolná voči katastrofám

 

Prepojené vozidlo

Prepojené vozidlo je vozidlo, ktoré je vybavené zariadeniami na komunikáciu s ostatnými vozidlami alebo infraštruktúrou prostredníctvom internetu. Automatizované a komunikačné technológie sa vzájomne doplňujú a očakáva sa, že všetky autonómne vozidlá budú raz prepojenými vozidlami.

 

Program Horizon 2020

Program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií, ktorý kladie dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Európy.

 

Udržateľná mobilita

Udržateľná mobilita je typ mobility, v ktorom sú spotreba palív, emisie vozidiel, bezpečnosť, kongescie a sociálny a ekonomický prístup na takej úrovni, že vozidlá môžu byť zachovávané do neupresnenej budúcnosti bez toho, že by spôsobovali veľkú alebo nenapraviteľnú ujmu budúcim generáciám ľudí na celom svete

 

Vision Zero

Nadnárodný projekt bezpečnosti cestnej premávky, ktorého cieľom je dosiahnuť vybudovanie diaľničného systému bez smrteľných alebo vážnych zranení pri cestnej premávke.

 

Zdieľaná mobilita

Zdieľaná mobilita je typ mobility, ktorá sa vzťahuje na spoločné používanie vozidiel, bicyklov alebo iných  druhov   dopravy.  Ide  o  dopravnú  stratégiu,   ktorá  používateľom  umožňuje   prístup   k prepravným službám podľa potreby bez potreby vlastníctva dopravného prostriedku.