Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00151866
Web:  http://www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Organizačný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky plniaci úlohy na úseku ochrany pred požiarmi

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zapojenie do pripomienkovania prípravnej a projektovej dokumentácie na dialniciach a rýchlostných cestách
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A