Detail projektu

Cieľom projektu je (bol) vznik „Dátovej kancelárie“, ktorá je novou inovatívnou inštitúciou a od roku 2019 naplno pomáha zlepšiť využitie dát v štáte a posúva verejnú správu do 21. storočia. Rieši problematiku manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy, najmä odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení či odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov.

Opis projektu

Projekt „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ má ambíciu transformovať fungovanie inštitúcií verejnej správy tak, aby dokázali maximálne efektívne spravovať a zdieľať údaje, využívať údaje pre lepšie rozhodovanie na základe faktov a dôkazov, pre zlepšenie efektivity a adresnosti služieb na základe lepšieho využívania dát (zavedenie princípu „jeden krát a dosť“) a v neposlednom rade pre publikovanie otvorených údajov, aby bola podporená inovatívna komunita, ktorá dokáže z údajov vyťažiť ďalšie hodnoty.

Vďaka projektu dochádza k reálnemu zlepšeniu manažmentu údajov vo verejnej správe a vytvárajú sa podmienky pre transformáciu štátu do podoby organizácie fungujúcej na základe využívania znalostí („data-driven state“). Inštitúcie verejnej správy zapojené do projektu budú mať po skončení dostatočnú kapacitu pokračovať v tomto snažení a svoje dáta spravovať moderným spôsobom.

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Pre jednotlivé odborné témy (ako je zdieľanie údajov, využitie analytického spracovania údajov a umelej inteligencie vo verejnej správe, či manažment osobných údajov) budú navrhnuté metodiky a príručky, s konkrétnymi odporúčaniami a detailmi, ktoré pomôžu inštitúciám pochopiť, ako postupovať, aby dosiahli úspech. Zámerom je pripraviť praktické koncepty a aktualizovať ich na základe reálnych skúseností počas trvania projektu.

Tématické rozdelenie:

 • Referenčné údaje
 • Moje údaje
 • Analytické údaje
 • Otvorené údaje
 • Dátová kvalita
 • Dátová legislatíva
 • Komunikácia, komunita

Ciele Dátovej kancelárie v bodoch

 • Zvýši sa kvalita a interoperabilita údajov v informačných systémoch verejnej správy
 • Zlepší sa zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy
 • Zvýši sa dostupnosť a transparentnosť osobných údajov, ktoré verejná správa eviduje
 • Zvýši sa schopnosť verejnej správy využívať analytické údaje pre lepšie rozhodovanie
 • Zlepší sa dostupnosť údajov vo forme otvorených údajov

Po formálnej stránke je Dátová kancelária súčasťou MIRRI pod Sekciou informačných technológií verejnej správy v rámci Odboru riadenia e-governmentu ako Oddelenie dátovej kancelárie.

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ďalšie informácie:

Web: https://datalab.digital/, https://datalab.community/

Facebook

YouTube kanál