Detail projektu

Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie štátnej správy, zamestnanci verejnej správy, právnické osoby a občania. Projekt bude implementovaný v rámci celého územia Slovenska.

Medzi merateľné ukazovatele projektu patria – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (4), Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (15) a Počet zrealizovaných informačných aktivít (9).

Opis projektu

Pre plnohodnotný  rozvoj konceptu Smart cities na Slovensku je potrebné vypracovať základný dokument, a to Národnú stratégiu na úrovni štátnej správy a ucelenú metodiku pre prípravu strategických materiálov na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Do celého systému inteligentného rastu miest a obcí vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty. Z tohto dôvodu je potrebná expertná podpora – platforma pre samosprávy pri príprave a implementácii projektov ich rozvoja. Takáto spolupráca kvalitne pripraví územia Slovenska na tzv. SMART regióny. Zamýšľaná spolupráca skvalitní prechod slovenských samospráv na inovatívne a konkurencieschopné celky.

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Základnými cieľmi projektu sú:

  • zvýšenie schopnosti štátnej správy poskytovať komplexnú podporu samospráve pri budovaní inteligentných miest a regiónov,
  • zvýšenie schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov,
  • zavedenie princípu Value for Money pri investíciách do inteligentných riešení.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jedinej hlavnej aktivity, ktorou je Vytvorenie a činnosť metodicko – hodnotiacej jednotky a expertnej platformy pre oblasť podpory rozvoja inteligentných miest a regiónov.

Hlavné prínosy implementácie projektu predstavujú:

Posilnenie schopnosti štátnej správy poskytovať komplexnú podporu samospráve pri budovaní inteligentných miest a regiónov

Pre vytváranie cielenej politiky v oblasti podpory budovania inteligentných miest a regiónov zo strany štátu, budú podobne ako v iných oblastiach, vybudované analytické kapacity, schopné vyhodnotiť aktuálny stav a plánovať ďalší vývoj, ako aj nájsť najvhodnejšie formy podpory samosprávy. Taktiež na úrovni štátnej správy bude vytvorená expertná platforma z odborníkov v jednotlivých oblastiach a prostredníctvom ich činnosti bude samosprávam poskytovaná podpora pri samotnej tvorbe konceptov a realizácii projektov.

Posilnenie schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov

Dynamický rozvoj agendy inteligentných miest a regiónov priniesol na jednej strane dostupnosť veľkého množstva technologických riešení a na druhej strane aj dostupnosť veľkého množstva finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné tieto inteligentné riešenia financovať.

Navrhovaná platforma bude poskytovať mestám a regiónom podporu, ktorá bude adresovať ich skutočné potreby a napomôže ich čo najefektívnejšie, zmysluplne riešiť. Pomôže im zorientovať sa v spleti mnohých riešení a finančných nástrojov. Poskytne expertov pre jednotlivé oblasti, ako aj podporu pri zhodnotení alternatív a finančnom plánovaní investícií. Hoci táto platforma, resp. jednotliví experti nebudú priamo pripravovať projekty, prispejú vzájomnou interakciou a konzultáciami k prehĺbeniu vlastnej schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov

Aplikovanie princípu Value for Money pri investíciách do inteligentných riešení

Bude dodržiavaný princíp Value for Money, aby boli investície do inteligentných riešení zmysluplné a efektívne. Dôjde k odbúravaniu prítomnej informačnej asymetrie vo vzťahu dodávateľ – samospráva, pri ktorej je len veľmi ťažké dosiahnuť riešenie, ktoré je najvhodnejšie z hľadiska prieniku dostupnosti financií a skutočných potrieb občanov.

Projekt predstavuje významný prínos pre cieľové skupiny, ktorými sú samosprávne kraje, obce a mestá, inštitúcie a subjekty štátnej správy, pracovníci verejnej správy, právnické osoby a v neposlednom rade samotní občania Slovenska.

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.