autobusová doprava bus transport STN 01 8500:2000
STN P 73 6425:2019
automobilová doprava automobile transport STN 01 8500:2000
autonómne zariadenie na detekciu plynu stand-alone gas detection apparatus STN EN 60079-29-1:2008
autonómne zariadenie s napájaním z batérie self contained battery powered apparatus STN EN 50194:2001
autonómne zariadenie s obmedzenou energiou self protected energy-limited apparatus STN EN 60079-15:2004
autonómne zariadenie s obmedzenou energiou “nA nL” self protected energy-limited apparatus“nA nL” STN EN 60079-15:2006
autonómny self-contained STN EN 135:2001
autonómny režim free running mode STN EN 300 462-1-1 V1.1.1:2003
celková dopravná práca total gross traffic STN IEC 60050-811:2001
celková dopravná výška total head STN EN ISO 9906:2012, STN EN ISO 9906:2002, STN EN 12723:2001
celková dopravná výška čerpacieho agregátu total differential head of the pump unit STN EN 12723:2001
celková dopravná výška čerpacieho zariadenia total differential head of the installation STN EN 12723:2001
celková dopravná výška čerpadla pump total head STN EN ISO 9906:2002, STN EN ISO 9906:2012
celková dopravná výška čerpadla total differential head of the pump STN EN 12723:2001
cestná doprava road transport STN 01 8500:2000
cieľová doprava destination traffic STN 01 8500:2000
čarterová doprava charter transport STN EN 13809:2004
čistá dopravná práca net traffic STN IEC 60050-811:2001
diaľková železničná doprava long-distance railway traffic STN 01 8510:2000
dočasný dopravný gombík temporary stud STN EN 1463-2:2002
doprava transport STN EN 16247-4:2016,
STN EN 12581:2006,
STN EN 12581+A1:2010,
STN EN 12522-1:2000,
STN EN 135:2001,
STN P 73 6425:2019
doprava traffic STN 01 8500:2000
doprava dreva hauling wood transport STN 48 0004:2005
doprava hustým prúdom dense flow conveying STN EN 14487-1:2007
doprava pre cudzie potreby transport on other account STN 01 8500:2000
doprava pre vlastné potreby transport on own account STN 01 8500:2000
doprava premávka traffic STN ISO 6707-1:2008
doprava riedkym prúdom thin flow conveying STN EN 14487-1:2007
doprava súvisiaca s výrobným procesom process related transport STN EN 13367+A1:2009, STN EN 13367:2005
doprava systémom RO-RO Ro/Ro transport STN ISO 6812:1997
doprava, kombinovaná combined transport STN 01 8511:2001
doprava, nesprevádzaná unaccompanied transport STN 01 8511:2001
doprava, pozemná kombinovaná land combined transport STN 01 8511:2001
doprava, sprevádzaná accompanied transport STN 01 8511:2001
dopravňa STN 73 6310:2001, STN 01 8510:2000
dopravná a lanová dráha STN 73 6108:2000
dopravňa bez koľajového rozvetvenia operating control point without trackage STN 01 8510:2000
dopravná cesta route way STN 01 8500:2000
dopravná cesta path STN EN 1525:2001
dopravná dispozícia traffic instruction STN 01 8510:2000
dopravná električková koľaj Traffic tramline STN 01 8551:2000
dopravná hmotnosť vlaku total gross load of a train STN 01 8510:2000
dopravná hmotnosť vozidla gross weight of vehicle STN 01 8510:2000
dopravná hmotnosť vozidla transport mass of vehicle STN 28 0001:2002
dopravná informácia service information STN ENV 13106
dopravná infraštruktúra transport infrastructure STN 01 8500:2000
dopravná koľaj running track STN 73 6310:2001, STN 01 8510:2000
dopravňa na trati so zjednodušenou dopravou operating control point on the line with streamlined transport STN 01 8510:2000
dopravná nehoda traffic accident STN 01 8500:2000
dopravná nehoda accident STN ENV 13106
dopravná nehoda v MHD traffic accident in the MUT STN 01 8551:2000
dopravná nehodovosť accident rate at traffic rate of accidents STN 01 8500:2000
dopravná oblasť MHD traffic zone of the MUT STN 01 8551:2000
dopravná práca traffic work STN 01 8500:2000
dopravná prevádzka traffic operation STN 01 8500:2000
dopravná prevádzka traffic STN 01 8510:2000
dopravná priepustnosť traffic permeability STN 01 8500:2000
dopravná relácia traffic relation STN 01 8510:2000
dopravná rýchlosť transport speed STN 27 3002:2000, STN 27 3705:2000
dopravňa s koľajovým rozvetvením operating control point with trackage STN 01 8510:2000
dopravná sieť traffic network STN 01 8500:2000
dopravná sieť MHD traffic network of the MUT STN 01 8551:2000
dopravná služba transport service STN EN 16247-4:2016
dopravná služba comercial department STN 01 8551:2000
dopravná sústava transportation system. STN 01 8500:2000
dopravná špička traffic peak STN 01 8500:2000
dopravná trasa route STN 01 8500:2000
dopravná trieda classes of transport STN EN 13809:2004
dopravná výška rise STN EN 115-1:2018, STN EN 115-1:2009,
STN EN 115-1+A1:2010
dopravná výška head STN EN ISO 9906:2002, STN EN 12723:2001
dopravná výška v najvyššom bode charakteristiky head at peak point STN EN 12723:2001
dopravná výška v závernom bode shut-off head STN EN 12723:2001
dopravná vzdialenosť transport distance STN 48 0004:2005
dopravná značka s premennými symbolmi – PDZ variable message traffic sign – VMS STN EN 12966:2017, STN EN 12966+A1:2019, STN EN 12966-1+A1:2010
dopravná/cestovná situácia traffic/travel situation STN ENV 13106
dopravná/cestovná správa traffic/travel message STN ENV 13106
dopravný a spevňovací rám handling framework STN EN 13815:2007
dopravný denník operating statement STN 01 8510:2000
dopravný dispečing transport dispatching STN 01 8500:2000
dopravný kužeľ traffic cone STN EN 13422:2005
dopravný manažment traffic management STN ENV 13106
dopravný okrsok MHD traffic district of the MUT STN 01 8551:2000
dopravný operátor**) traffic operator STN ENV 13106
dopravný pás transport belt STN EN 13113:2004
dopravný pás transporter belt STN EN 930:2001
dopravný podnik transport enterprise STN 01 8500:2000
dopravný pokoj transport rest STN 01 8510:2000
dopravný predel extraction limit STN 48 0004:2005
dopravný prieskum transport survey STN 01 8500:2000
dopravný priestor traffic zone
dopravný priestor traffic area STN EN 618+A1:2011, STN EN 618:2003, STN EN 620:2003, STN 73 6110:2004, STN EN 13367:2005
STN EN 13367+A1:2009
STN EN 619+A1:2011, STN EN 620+A1:2011
dopravný priestor traffic zone STN EN 13135-2+A1:2011, STN EN 13135-2:2005
dopravný priestor lesnej cesty STN 73 6108:2000
dopravný priestor tunela STN 73 7507:2008
dopravný proces transportation process STN 01 8500:2000
dopravný prostriedok means of transport STN 01 8500:2000
dopravný prostriedok na acetylén typu A acetylene vehicle type A STN EN 13720:2003
dopravný prostriedok na acetylén typu B acetylene vehicle type B STN EN 13720:2003
dopravný prúd traffic flow STN 01 8510:2000
dopravný smer routing of traffic STN 01 8510:2000
dopravný systém transport system STN EN 12581+A1:2010
dopravný systém plant STN EN 13367+A1:2009
dopravný systém plant STN EN 13367:2005
dopravný systém transport system STN EN 12779:2005, STN EN 12581:2006
STN EN 12779+A1:2010,STN EN 12158-2+A1:2011
dopravný systém conveyor configuration STN EN 1845:2001
dopravný systém transfer system STN EN 737-2:2000
dopravný tlak STN 06 1510:2000
dopravný valček (valčeky) transporter roller(s) STN EN 930:2001
dopravný valec transport roll STN EN 12355:2004
dopravný valec traffic cylinder STN EN 13422:2005
dopravný vidlicový vozík push-pull STN EN ISO 445:2013
dopravný vozík transport car STN EN 12463:2005, STN EN 13534:2006
dopravný vozík transport trolley STN EN 13871:2005, STN EN 12855:2004
dopravný vozík transport carriage STN EN 13570:2005
dopravný výkon transport performance STN 01 8500:2000
dopravný zápisník operating book STN 01 8510:2000
dráhová doprava railway traffic STN 01 8500:2000
drevo v dopravných dĺžkach transport-length wood STN 48 0004:2005
električková doprava tramway transport STN 01 8551:2000
električková doprava (electric) tramway STN IEC 60050-811:2001
električková doprava tramway traffic STN 01 8500:2000, STN P 73 6425:2019
hlavný dopravný priestor main traffic area STN 73 6110:2004
hmotnosť vozňovej zásielky, dopravná traffic weight of wagon load STN 01 8511:2001
hrubá dopravná práca gross traffic hauled STN IEC 60050-811:2001
hydraulická doprava hydraulic pipe-line transport hydraulic transport STN 01 8500:2000
individuálna doprava individual transport STN 01 8500:2000
individuálna doprava osôb individual passenger transport STN 01 8500:2000
integrovaná doprava integrated transport STN 01 8500:2000, STN P 73 6425:2019
intervalová doprava interval transport STN 01 8510:2000
jednosmerná vlaková doprava one-direction train traffic STN 01 8510:2000
jednotná dopravná sústava standard transport systém STN 01 8500:2000
kampaňová doprava campaign traffic STN 01 8500:2000
kombinovaná doprava combined transport STN 01 8500:2000
kyvadlová doprava shuttle transport STN EN 13809:2004
kyvadlová železničná doprava shuttle railway traffic STN 01 8510:2000
lanová doprava ropeway transport STN 01 8500:2000
lesná dopravná sieť STN 73 6108:2000
letecká doprava (vzdušná doprava) air transport STN 01 8500:2000
lodná doprava dreva wood shipping STN 48 0004:2005
maximálna dopravná výška maximum head STN EN 12723:2001
maximálny dopravný výkon maximum capacity STN EN 115-1:2018, STN EN 115-1+A1:2010, STN EN 115-1:2009
medzinárodná doprava international transport international traffic STN 01 8500:2000
mestská a predmestská železničná doprava urban and suburban railway transport STN 01 8510:2000
mestská autobusová doprava urban bus transport STN 01 8500:2000
mestská autobusová doprava city bus transport STN 01 8551:2000
mestská doprava urban transport STN EN 50500:2009
mestská doprava urban traffic STN 01 8500:2000
mestská hromadná doprava mass urban transport (MUT) STN 01 8551:2000
mestská hromadná doprava mass urban traffic STN 01 8500:2000, STN P 73 6425:2019
mestská hromadná doprava ) mass urban transport (MUT) STN 01 8551:2000
miestna doprava local transport STN 01 8510:2000
mimoriadna železničná doprava specialized railway transport STN 01 8510:2000
motorová cestná doprava (M) motorised traffic STN TR 13201-1:2005
motorová doprava (M) motorised traffic (M) STN 36 0410:2019
motorová doprava (motorizovaná doprava) motor traffic (motorized traffic) STN EN 12665:2012
nadregionálna doprava STN P 73 6425:2019
nadrozmerná nákladná doprava excessive transport STN 01 8500:2000
nadzemná doprava traffic above level STN 01 8500:2000
najvyššia dovolená dopravná rýchlosť maximum admissible transport speed STN 27 3002:2000, STN 27 3705:2000
nákladná doprava freight traffic STN EN 50239:2002
nákladná doprava Goods transport goods traffic freight traffic STN 01 8500:2000
nákladná lodná doprava cargo traffie STN 32 0000:1997
nalepený dopravný gombík bonded road stud STN EN 1463-1:2009, STN EN 1463-1:2001
nalepovací dopravný gombík self-adhesive road stud STN EN 1463-1:2009
námorná doprava sea transport STN 32 0000:1997
nepravidelná doprava irregular traffic STN 01 8500:2000
nesprevádzaná doprava unaccompanied transport STN 01 8500:2000
nestlačiteľný dopravný gombík non depressible road stud STN EN 1463-1:2001, STN EN 1463-1:2009
netradičná (nekonvenčná) nákladná doprava non-traditional (unconventional) goods transport STN 01 8500:2000
neverejná doprava private traffic STN 01 8500:2000
nezávislá doprava vzduchu a mlieka independent air and milk transport STN ISO 3339-0:2000
obojsmerná vlaková doprava two-way train traffic STN 01 8510:2000
odoberací dopravný pás removal conveyor belt STN EN 13870:2005
odstrániteľná vopred pripravená vodorovná dopravná značka removable preformed road marking STN EN 1790:2000
optimálna dopravná výška optimum head STN EN 12723:2001
osobitná (nekonvenčná) doprava unconventional transport STN 01 8500:2000
osobná doprava passenger transport STN 01 8500:2000, STN P 73 6425:2019
osobná lodná doprava passenger shipping STN 32 0000:1997
plán udržateľnej mestskej mobility Sustainable Urban Mobility Plan
pneumatická doprava pipe-line transport pneumatic pipe-line transport pneumatic transport STN 01 8500:2000
pobyt vlaku z dopravných dôvodov stopping time of a train from transport reasons STN 01 8510:2000
podávací dopravný pás feed conveyor belt STN EN 13870:2005
podsúbor vodorovných dopravných značiek subset of road marking STN P ENV 13459-3
podzemná doprava underground traffic STN 01 8500:2000
polygonálna doprava polygonal traffic STN 01 8510:2000
potrubná doprava pipe-line transport pipe-line traffic STN 01 8500:2000
pozemná doprava land transport STN 01 8500:2000
pravidelná autobusová doprava regular bus transport STN 01 8500:2000
pravidelná doprava regular traffic STN 01 8500:2000
pravidelná doprava regular transport STN EN 13809:2004
pred pripravená vodorovná dopravná značka z termoplastu bez materiálu na dodatočný posyp preformed thermosplatic road marking without drop-on materials STN EN 1790:2014
predná dopravňa front operating control point STN 01 8510:2000
ravný kanál conveyance-channel STN EN 13885:2006
regionálna doprava regional transport STN 01 8510:2000, STN 01 8500:2000
regionálna doprava STN P 73 6425:2019
retroreflexný dopravný gombík (ïalej len dopravný gombík) retroreflecting road stud (called "road stud" in this standard) STN EN 1463-1:2001, STN EN 1463-1:2009
samolepiaci dopravný gombík self-adhesive road stud STN EN 1463-1:2001
sezónna doprava season traffic STN 01 8500:2000
skúšobný dopravný gombík test stud STN EN 1463-2:2002
sprevádzaná doprava accompanied transport STN 01 8500:2000
statická dopravná výška static head STN EN 12723:2001
stlačiteľný dopravný gombík depressible road stud STN EN 1463-1:2009, STN EN 1463-1:2001
stratová dopravná výška loss of head STN EN 12723:2001
súbor vodorovných dopravných značiek set of road marking STN P ENV 13459-3
systém dopravných pásov conveyor system STN EN 620:2003, STN EN 620+A1:2011
systém, dopravný integrovaný integrated transport system STN 01 8511:2001
špeciálna nákladná doprava special goods transport STN 01 8500:2000
špeciálny dopravný prostriedok special means of transport STN 01 8500:2000
štátna dopravná politika national transport policy STN 01 8500:2000
štruktúrovaná vodorovná dopravná značka structured road marking STN EN 1436:2019
štruktúrovaná vodorovná dopravná značka (v tomto prípade sa nemeria koeficient jasu ß a/alebo hodnota SRT) structured road marking (in the sense of not allowing measurement of luminance factor ß and/or the SRT value) STN EN 1436:2007, STN EN 1436+A1:2009
taktová doprava periodical transport STN 01 8510:2000
ťažbový proces ťažbovo dopravný proces logging process STN 48 0004:2005
technologická doprava technological transport technological traffic STN 01 8500:2000
teoretický dopravný výkon theoretical capacity STN EN 115
tradičná (konvenčná) doprava traditional transport (conventional) transport STN 01 8500:2000
tradičná (konvenčná) nákladná doprava traditional (conventional) goods transport STN 01 8500:2000
tranzitná doprava transit traffic transit transportation STN 01 8500:2000
trolejbus ,trolejbusová doprava trolleybus STN IEC 60050-811:2001
trolejbusová doprava trolley bus operation STN 01 8551:2000
trolejbusová doprava trolley operation STN 01 8500:2000, STN P 73 6425:2019
trvalá dopravná značka fixed sign STN EN 12899-1:2003
trvalý dopravný gombík permanent stud STN EN 1463-2:2002
verejná doprava public traffic STN 01 8500:2000
verejná osobná doprava public passenger transport STN EN 13816:2003, STN P 73 6425:2019
verejný dopravný prostriedok public means of transport STN 01 8500:2000
viacúrovňová doprava multilevel traffic STN 01 8500:2000
vlaková doprava train traffic STN 01 8510:2000
vnútroštátna doprava internal traffic STN 01 8500:2000
vnútrozávodná doprava internal works transportation STN 01 8500:2000
vnútrozemská vodná doprava inland water transport STN 32 0000:1997
vodná doprava (lodná doprava) water transport STN 01 8500:2000, STN 32 0000:1997
vodná doprava dreva river driving STN 48 0004:2005
vodorovná dopravná značka road marking STN 01 8020:2000
˂vodorovná dopravná značka˃ funkčná životnosť ˂road marking˃ functional life STN EN 1436:2019
˂vodorovná dopravná značka˃ koeficient jasu ˂road marking˃ luminance factor; ß STN EN 1436:2019
˂vodorovná dopravná značka˃ koeficient jasu pri difúznom osvetlení ˂road marking˃ luminance coefficient under diffuse illumination; Qd STN EN 1436:2019
˂vodorovná dopravná značka˃ koeficient vratného odrazu ˂road marking˃ coefficient of retroreflected luminance; RL STN EN 1436:2019
˂vodorovná dopravná značka˃ skúšaná hodnota odolnosti proti šmyku ˂road marking˃ skid resistance tester value; SRT STN EN 1436:2019
vodorovná dopravná značka typu I type I road marking STN EN 1436:2019
vodorovná dopravná značka typu II type II road marking STN EN 1436:2019
vojenská doprava military transport STN 01 8510:2000
vopred pripravená (predformovaná) vodorovná dopravná značka preformed road marking STN EN 1790:2014
vopred pripravená vodorovná dopravná značka z termoplastu s materiálom na dodatočný posyp preformed thermoplastic road marking with drop-on materials STN EN 1790:2014
vopred pripravená vodorovná dopravná značka zo studeného plastu preformed cold plastic road marking STN EN 1790:2014
vozidlo s acetylénovou batériou (dopravný prostriedok na acetylén) acetylene battery vehicle (acetylene vehicle) STN EN 13720:2003
vratný dopravný pás recovery conveyor belt STN EN 1417+A1:2009
výkonná dopravná služba performing comercial department STN 01 8551:2000
výstražný dopravný majáčik (VDM) transilluminated traffic bollard (TTB) STN EN 12899-2:2008
vzdušná doprava dreva aerial hauling STN 48 0004:2005
zadná dopravňa back operating control point STN 01 8510:2000
základný materiál na zhotovenie vodorovných dopravných značiek base road marking material STN EN 1790:2014
zakotvený dopravný gombík anchored road stud STN EN 1463-1:2009, STN EN 1463-1:2001
zapustený dopravný gombík embedded road stud STN EN 1463-1:2009, STN EN 1463-1:2001
závodná doprava works transportation STN 01 8500:2000
zdrojová doprava originating traffic STN 01 8500:2000
zjednodušená doprava simplified transport STN 01 8510:2000
zmiešaná doprava mixed traffic STN EN 12665:2012
zmluvná doprava contracting transport STN 01 8500:2000
zvislá dopravná značka STN 01 8020:2000
železničná doprava railway transport STN 01 8500:2000
železničná doprava railway transport STN 01 8510:2000