Názov výzvy: Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Prioritná os: PO 7 REACT-EÚ
Špecifický cieľ:
7.1 Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb,
7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
(pracovný názov Pracovný názov prioritnej osi a špecifického cieľa - definitívne názvy budú schválením revízie programového dokumentu IROP 2014 - 2020, verzia 9.0)

Oprávnení žiadatelia:

  • mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne organizácie
  • mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, mimovládne organizácie
  • obce, vyššie územné celky, MVO a občianske združenia, štátny sektor, sektor vysokých škôl, Slovenská správa ciest, prevádzkovatelia/správcovia pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a.s.), spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oprávnené územie: celé územie SR

Forma výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia výzvy: 06/2021
Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ): 46 100 000 EUR
Poskytovateľ: Riadiaci orgán pre IROP, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Podobné články

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch

7. apríla 2021

Plánovaná výzva z regionálneho operačného programu pre zlepšenie ciest, verejnej dopravy a cyklotrás