Názov výzvy: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Prioritná os: PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ:
1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy; hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy; mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy; právnické osoby podľa osobitných predpisov a organizácie zriadené vyšším územným celkom a Hlavným mestom SR Bratislava a mestom Košice za účelom výstavby, správy a údržby ciest;
  • mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne organizácie.

Oprávnené územie: celé územie SR

Forma výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia výzvy: 05/2021
Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ): 101 600 000 EUR
Poskytovateľ: Riadiaci orgán pre IROP, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Podobné články

Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry 

7. apríla 2021

Plánovaná výzva z regionálneho operačného programu pre zlepšenie verejnej dopravy, cyklotrás, vnútroblokov a verejných priestranstiev