Nadrezortné stratégie

Stratégia inteligentnej a udržateľnej mobility Slovenska  
Stratégia je prierezovým dokumentom, ktorý prepája subjekty verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v dlhodobom časovom horizonte - 30 rokov. Stratégia spolu so svojimi cieľmi a míľnikmi predstavuje plnohodnotné pretavenie oznámenia Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – „Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti“. Dokument sa zameriava na všetky módy dopravy v podmienkach Slovenskej republiky a predstavuje možnosti budovania udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku.
PDF
668.1 KB
Dlhodobý plán pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2030  
Dlhodobý plán je prierezovým dokumentom, ktorý prepája orgány verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v strednodobom časovom horizonte (10 rokov). Prostredníctvom svojich cieľov zabezpečí kroky potrebné k nastaveniu strategického smerovania inteligentnej mobility Slovenskej republiky, ktorými bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie kľúčových riešení inteligentnej mobility v prostredí cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky a zároveň umožní samotnú existenciu a prevádzku prvkov, ktoré inteligentnú mobilitu tvoria.
PDF
1.2 MB
Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2025  
Akčný plán je implementačný dokument ako príloha dokumentu "Dlhodobý plán pre adresovanie výziev cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2030" Akčný plán prostredníctvom navrhovaných opatrení reflektuje kroky vedúce k naplneniu dlhodobých cieľov v strednodobom časovom horizonte (5 rokov).
PDF
1.1 MB

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Program rozvoja inteligentných dopravných systémov  
Tu nájdete vlastný materiál Programu podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov, celý set dokumentov vrátane príloh nájdete na linku na zdroj dokumentu.
PDF
559.3 KB
Narodná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy  
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
PDF
996 KB

Ministerstvo hospodárstva SR

Výskum, vývoj a inovácie

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+)  
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou.
PDF
2.1 MB
Súhrnná správa z procesu EDP k stratégii SK RIS3 2021+  
Súhrnná správa z procesu podnikateľského objavovania je súčasťou aktualizácie a implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027
PDF
4.1 MB

Ministerstvo životného prostredia SR