Názov: EIC Accelerator Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-02)

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Európska komisia
Program/Schéma: Horizon Europe/EIC Accelerator
Alokácia: 496 760 000,- EUR (spoločný rozpočet s výzvou: Horizon-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-01)
Maximálna výška žiadosti: 2 500 000,- EUR
Intenzita pomoci: N/A
Termín vyhlásenia výzvy: 8. 4. 2021
Termín ukončenia výzvy: 9. 6. 2021 a 6. 10. 2021
Oprávnení žiadatelia: Inovatívne spoločnosti
Predmet podpory: Projekty zamerané na implementáciu Zelenej dohody

Popis:

V rámci výzvy na zelené technológie sa podporujú projekty zamerané na implementáciu Zelenej dohody. Projekty by mali riešiť najmä zmierňovanie zmeny klímy alebo adaptácie na ňu; dodávanie čistej, cenovo dostupnej a bezpečnej energie; prechod priemyslu na čisté alebo obehové hospodárstvo; udržateľná a inteligentná mobilita; obnova ekosystémov.

Výzva na podávanie krátkych projektových návrhov je otvorená nepretržite. Takto podané krátke návrhy budú hodnotené priebežne, pričom výsledok hodnotenia by mal žiadateľ dostať do 4 týždňov. V prípade pozitívneho hodnotenia má 12 mesiacov na to, aby podal plný návrh do jednej zo stanovených uzávierok, ktoré budú pre rok 2021 dve: 9. júna a 6. októbra.

Web programu a zverejnenie výzvy nájdete tu.

----------------

EIC Accelerator podporuje prelomové technológie založené na vedeckých objavoch, ktoré si vyžadujú značné investície v čase, kým začnú generovať príjmy. Poskytuje zmiešané financovanie formou grantu (do 2,5 mil. EUR) a investície z EIC Fondu (do 15 mil. EUR). Spolu s financovaním poskytuje úspešným príjemcom aj celý rad podporných akceleračných služieb ako sú napríklad prístup ku koučom, investorom, korporáciám, či iným hráčom v inovačnom ekosystéme. Viac informácií o EIC Accelerator

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).