Názov: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie úspešným projektom z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“) (SDA 1/2021)
Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je sekcia digitálnej agendy (SDA).
Schéma: Schéma podpory digitálnej transformácie Slovenska (schéma de minimis) DM-17/2021

Alokácia: 50 000 EUR
Maximálna výška žiadosti: 50 000 EUR
Intenzita pomoci: maximálne 95 %

Termín vyhlásenia výzvy: 23.7.2021
Termín ukončenia výzvy: 23.9.2021

Oprávnení žiadatelia:
Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty podľa § 4 ods. 1 zákona č. 111/2018 Z. z.:

 • občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.

Predmet podpory:
Projekty podľa čl. C bod 2 schémy, t.j. projekty subjektov zapojených do výziev z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel CEF Telecom nepostačuje predkladateľom projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich projektov a ktorí majú zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj schválený projekt z vlastných zdrojov, budú sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie v rámci tejto výzvy. Môže ísť o projekty z nasledovných oblastí:

 • Prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva - Europeana,
 • Elektronická identifikácia - eIdentifikácia,
 • Elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),
 • Elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),
 • Elektronická fakturácia (eInvoicing),
 • Prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open Data),
 • Automatické prekladanie (Automated Translation),
 • Podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,
 • Digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),
 • Systém prepojenia biznis registrov (BRIS),
 • eZdravie (eHealth),
 • Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),
 • Európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),
 • eArchivácia (eArchiving),
 • Bezpečný internet a riešenie sporov online.
 • Európske observatórium pre digitálne médiá,
 • Blockchain a Európska blockchainová infraštruktúra (EBSI)
 • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

Ďalšie podmienky:
-dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami výzvy,
-na poskytnutie dotácie nie je právny nárok,
-oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.

Kontakt: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, challenge@vicepremier.gov.sk, +421 2 2092 8075

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania

22. júna 2021

Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a iné.