Názov: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb - IROP-PO7-SC72-2021-74

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Operačný program/Schéma: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Prioritná os: 7 – REACT-EU, Investičná priorita 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, 7.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Alokácia: 21 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: N/A
Intenzita pomoci: 90 – 100 %
Termín vyhlásenia výzvy: 13. 8. 2021
Termín ukončenia výzvy: až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 13. 10. 2021. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je 13.12.2021. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Oprávnení žiadatelia:

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí,
  • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • mimovládne organizácie,
  • subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola,
  • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská/základná škola.

Cieľ podpory:

  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
  • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

Kontakt: +421258317436, irop@mirri.gov.sk,
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Kristeľ, pavol.kristel@mirri.gov.sk, 02/58317500
Web programu a zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania

22. júna 2021

Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a iné.