Názov výzvy: Výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania (BIN01)

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP

Alokácia: 11 578 235 EUR z toho:
- 7 567 882 Eur na Zelené inovácie v priemysle a
- 4 010 353 Eur na Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní
Maximálna výška žiadosti: 2 000 000 EUR
Intenzita pomoci: Maximálna miera projektového grantu v rámci schémy de minimis DM-14/2020 je 70 %. Maximálna miera projektového grantu pre partnera (partnerov), ktorí nepodliehajú žiadnej schéme pomoci v rámci tejto výzvy je 90 %.

Termín vyhlásenia výzvy: 17.6.2021
Termín ukončenia výzvy: 17.9.2021

Oprávnení žiadatelia: Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.
Predmet podpory: Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a iné.

Ďalšie podmienky:

  1. Oprávnený žiadateľ môže podať iba 1 žiadosť o projekt v rámci tejto výzvy. V prípade predloženia viac ako 1 žiadosti o projekt tým istým žiadateľom bude druhá žiadosť o projekt automaticky zamietnutá.
  2. Ak sa projekt bude implementovať v partnerstve, žiadateľ môže mať maximálne troch partnerov.
  3. Realizácia projektu je maximálne 24 mesiacov a musí byť ukončená do 30. apríla 2024.
  4. Náklady na infraštruktúru (investičné náklady) nesmú prekročiť 40 % celkových oprávnených nákladov (CON) projektu, pričom až 30% CON projektu je možné vyčleniť na rekonštrukčné a/alebo renovačné práce a až 10% CON projektu na nákup nehnuteľnosti a/alebo pozemkov.
  5. Projekty budú realizované v súlade s platnou Schémou štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 (SA.61867) a/alebo Schémou pomoci de minimis na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 (DM-14/2020).

Popis: Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napr. rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2 a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, napríklad systém na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a pod.
Kontakt: Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (MSP), Sliačska 1, 831 02 Bratislava,  norskegranty@vyskumnaagentura.sk

Zverejnenie výzvy tu

 

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).