Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, pričom koná v rámci tejto výzvy prostredníctvom Výskumnej agentúry.
Operačný program:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Prioritná os 10 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, 10.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.

Alokácia: 10,83 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 6 mil. EUR.
Intenzita pomoci: Intenzita financovania NFP  95 – 100%, pričom minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 1 mil. – 6 mil. EUR.

Termín vyhlásenia výzvy: 22. 11. 20201
Termín ukončenia výzvy:
až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu, najneskôr však dňa 31.3.2022. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 22.1.2022. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je 31.3.2022.

Oprávnení žiadatelia: Prijímatelia projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v rámci operačného programu Výskum a vývoj (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08- RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO). V prípade Slovenskej akadémie vied (SAV) sú oprávnenými žiadateľmi aj ústav SAV, ktorý sa podieľal na realizácií projektov prijímateľa SAV v rámci uvedených výziev.
Oprávnené územie: Bratislavský samosprávny kraj

Predmet podpory: Zámerom výzvy je podporiť výskumno-vývojové aktivity vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia. Podporené budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, pričom podporiť bude možné prijímateľov z pomedzi niektorého z podporených projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier OP Výskum a vývoj (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO).

Kontakt: Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava, info@vyskumnaagentura.sk

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania

22. júna 2021

Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a iné.