Názov: EIC Accelerator Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01)

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Európska komisia
Program/Schéma: Horizon Europe/EIC Accelerator
Alokácia: 592 500 000,- EUR
Maximálna výška žiadosti: 2 500 000,- EUR
Intenzita pomoci: N/A
Termín vyhlásenia výzvy: 8. 4. 2021
Termín ukončenia výzvy: 9. 6. 2021 a 6. 10. 2021
Oprávnení žiadatelia: Inovatívne spoločnosti
Predmet podpory: Inovácie v oblasti technológií a aplikácií

Popis:

Výzva je otvorená inováciám v akejkoľvek oblasti technológií alebo aplikácií. Inovácie, ktoré poškodzujú životné prostredie alebo sociálnu starostlivosť alebo sú určené predovšetkým na vojenské účely, však nebudú podporované. EIC Accelerator podporuje neskoršie fázy vývoja technológií, ako aj ich rozširovania.

Výzva na podávanie krátkych projektových návrhov je otvorená nepretržite. Takto podané krátke návrhy budú hodnotené priebežne, pričom výsledok hodnotenia by mal žiadateľ dostať do 4 týždňov. V prípade pozitívneho hodnotenia má 12 mesiacov na to, aby podal plný návrh do jednej zo stanovených uzávierok, ktoré budú pre rok 2021 dve: 9. júna a 6. októbra.

Web programu a zverejnenie výzvy nájdete tu.

----------------

EIC Accelerator podporuje prelomové technológie založené na vedeckých objavoch, ktoré si vyžadujú značné investície v čase, kým začnú generovať príjmy. Poskytuje zmiešané financovanie formou grantu (do 2,5 mil. EUR) a investície z EIC Fondu (do 15 mil. EUR). Spolu s financovaním poskytuje úspešným príjemcom aj celý rad podporných akceleračných služieb ako sú napríklad prístup ku koučom, investorom, korporáciám, či iným hráčom v inovačnom ekosystéme. Viac informácií o EIC Accelerator

 

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).