Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo okrem iného aj zvýšiť technologickú suverenitu, ktorá je predpokladom na vytvorenie odolnejšieho energetického systému. Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim energetický priemysel je práve dohoda Green deal, ktorého hlavným cieľom je znížiť uhlíkovú stopu v Európskej únii o 50% do konca roka 2050. Na dosiahnutie tohto ambiciózneho plánu sa počíta s technológiami, ktoré nie sú v súčasnosti dostupné na trhu. Výskumné a inovačné aktivity sú preto kľúčové pre dodanie potrebných technologicky-udržateľných riešení.

Európska komisia preto založila inštitút Clean Energy Technology Observatory (CETO), ktorý má pomôcť riešiť komplexný a mnohostranný charakter prechodu ku klimaticky neutrálnej spoločnosti v Európe. Ambiciózne politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy vytvárajú potrebu riešiť súvisiace výzvy rozsiahlym a komplexným spôsobom, pričom sa dáva do popredia nespochybniteľná úloha pokročilých technológií a inovácií v tomto procese. CETO je spoločná iniciatíva medzi organizáciami Joint research centrum (JRC), DG Energy (ENER) a DG Research and Innovation (R&I).

Hlavnými výstupmi CETO je výročná správa resp. analýza založená na dôkazoch podporujúcich proces tvorby politiky a tým zvyšuje efektívnosť výskumu a inovácií politiky pre čisté bez-emisné energetické technológie a riešenia. Monitoruje výskumné a inovačné aktivity EÚ v oblasti zelených energetických technológii potrebných na realizáciu Green deal dohody; taktiež hodnotí konkurencieschopnosť v sektore čistej energie EÚ a jeho postavenie na globálnom trhu s energiou. Najnovšia správa hodnotí štúdie energetických scenárov publikované veľkými medzivládnymi organizáciami, priemyslom, akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami v období rokov 2019-2021. Správa poskytuje súhrnný pohľad na možné budúce vývojové trendy vo vybraných skupinách nízko-emisných energetických technológií, ktorými sú bioenergia, solárna energia , geotermálna energia, ambientné teplo, vodík, hydroenergia a veterná energia. Správa zdôrazňuje možnú úlohu inovatívnych technológií v energetickom mixe na celom svete a v EÚ, ako aj podiel EÚ v zavádzaní týchto technológií do praxe. Porovnanie energetických scenárov vytvorených rôznymi aktérmi môže uľahčiť lepšie pochopenie úlohy, ktorú by tieto technológie mohli hrať v budúcich energetických systémoch, ako by mohli vzájomne pôsobiť na seba, taktiež čo je potrebné na ich integráciu do existujúcich systémov a v neposlednom rade ako by mohli byť ovplyvnené sociálnymi zmenami a zmenami správania.

Jedným z hlavných cieľov CETO je poskytovať centrálnu databázu technicko-ekonomických a sociálno-ekonomických údajov o najdôležitejších technológiách a ich integrácii do energetického systému. Projekt je obzvlášť dôležitý pre výročnú správu Komisie o pokroku v oblasti konkurencieschopnosti, ktorá slúži ako hlavný zdroj údajov. Správy budú zdrojovým materiálom v rámci implementácie plánu SET (Strategic Energy Technology plan) a taktiež bude slúžiť ako podklad na rozvoj výskumnej politiky. CETO vypracuje sériu výročných správ, ktoré sa budú sústreďovať na stav vyspelosti technológii, vývoj a trendy (2030 – 2050 a neskôr), analýza hodnotového reťazca (valua-chain), postavenie na globálnom trhu a v EÚ spolu s otázkou integrácie systémov čistých resp. bez-emisných technológií.

Jednotlivý prehľad CETO reportov môžete nájsť v anglickom jazyku na uvedených odkazoch:

CETO Integrated Analysis Reports 2022
Clean Energy Outlooks: Analysis and Critical Review
Overall Strategic Analysis of Clean Energy Technology in the European Union
CETO Reports on Status of Technology, Trend, Value Chains and Markets 2022
Advanced Biofuels in the European Union
Batteries for Energy Storage in the European Union
Bioenergy in the European Union
Carbon Capture Utilisation and Storage in the European Union
Concentrated Solar Power and Heat in the European Union
Deep Geothermal Heat and Power in the European Union
Heat Pumps in the European Union
Hydropower and Pumped Hydropower Storage in the European Union
Ocean Energy in the European Union
Photovoltaics in the European Union
Renewable Fuels of Non-Biological Origin in the European Union
Water Electrolysis and Hydrogen in the European Union
Direct Solar Fuels in the European Union
Wind Energy in the European Union
CETO Reports on Energy System Integration 2022
Smart Grids in the European Union
District Heat and Cold Management in the European Union

 

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...