Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji.

Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar Land Rover smeruje k výrobe moderných elektromobilov do 2030 a prispieva k rýchlej zmene na exportných trhoch. Automobilový závod v Nitre je jedinečný vysokou úrovňou automatizácie a inovatívnou technológiou výroby automobilov s použitím umelej inteligencie. Taktiež patrí medzi najzelenších výrobcov na svete, použitím solárnych panelov a využitím recyklácie vody vo výrobných procesoch.

Mesto Nitra v posledných rokoch zrýchlilo rozvoj udržateľnej mobility. Zefektívnilo a zmodernizovalo verejnú hromadnú dopravu, a v rámci projektu Smart City Nitra, zaviedlo nové dopravné technológie s účelom zvýšenia udržateľnosti a zlepšenia životného prostredia. Oddelenie inteligentnej mobility vníma pozitívne zmeny v kraji a podujatím „Regióny a mestá na ceste k inováciám“ , ktoré sa konalo 26. septembra 2023 v Nitre, prispelo k prehĺbeniu vedomostí o téme mobility, spojilo aktérov v privátnom, akademickom a verejnom sektore, a poskytlo možnosť nadviazať ďalšiu spoluprácu so samosprávou.

Informačný seminár otvorila vedúca oddelenia inteligentnej mobility Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Silvia Musilová, prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu SPU Lucia Palšová a vedúca regionálneho centra MIRRI Rozália Židziková. Vedúca sekcie inovácií a strategických investícií Lenka Kundrátová uviedla Akčný plán Inteligentných miest a regiónov 2023-2023, v ktorom priblížila 12 opatrení s cieľom systematicky zastrešiť a koordinovať podporu rozvoja inteligentných samospráv na Slovensku pri efektívnom využití podpory z prostriedkov EÚ v rámci programového obdobia 2021 – 2027. Cieľom opatrení je doplnenie existujúcich mechanizmov, riešenie rozvojových výziev, implementácia a finančné krytie zo zdrojov Programu Slovensko.

Ministerstvo Dopravy SR zastúpené Nikolou Šimunekovou predstavilo činnosť Národného koordinátora inteligentnej mobility, ktorého cieľom bolo nastavenie vízie smerovania inteligentnej mobility v doprave (2019 – 2023) prostredníctvom strategických dokumentov. Národný koordinátor je strešnou stratégiou pre inteligentnú mobilitu ako celok, na ktorú nadväzujú implementačné stratégie, ktoré budú pokrývať jednotlivé strategické oblasti a ciele odolnej a udržateľnej mobility na Slovensku. Predstavuje výzvu posunu dopravy od jednotlivého produktu (auto, vlak...) ku službe MaaS (Mobility-as-a-Service).

Matúš Meluš z oddelenia smart cities vysvetlil tému IoT pre samosprávy. V prezentácii objasnil komplexný systém vzájomne prepojených sietí a zariadení, senzorov umožňujúcich zhromažďovanie a zdieľanie dát a oblasti využitia v doprave, hospodárstve, školstve a zdravotníctve. Docent Vladimír Cviklovič z SPU otvoril tému inovácií v oblasti mobility v samosprávach, medzisektorových partnerstiev, potenciál a obmedzenia akademického sektora. Cieľom akademického výskumu je rozvoj zdieľaného a autonómneho dopravného systému, zapojenie občanov, dátová analýza a grantové schémy.

Slovenský plastikársky klaster a jeho prínos pre inovácie v samosprávach opísala Katarína Ikrényiová. Iniciatíva združuje firmy a organizácie, ktoré sú v danej priemyselnej oblasti konkurentmi, no súčasne riešia podobné problémy a zdieľajú spoločné zdroje. Vďaka spolupráci množstvo svojich obmedzení prekonávajú a získavajú konkurenčnú výhodu. Inovácie v plastikárskom priemysle poskytujú udržateľnejšie možnosti, pričom mnohé z nich ponúkajú rovnakú, ak nie vyššiu kvalitu a dlhšiu životnosť ako pôvodné plasty.

Súčasťou udržateľnej mobility je mestská cyklodoprava. Silvia Prokopová zhrnula potenciál rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku a predstavila vzdelávací cyklus jesenná škola cyklodopravy, určený pre samosprávy, predovšetkým pracovníkov verejnej správy, pracovníkov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility, projektových manažérov, komunikačné oddelenia. Medzi princípy udržateľnej mobility a verejnej osobnej dopravy patrí podpora cyklistickej dopravy a znižovanie objemu individuálnej dopravy a jej negatívnych dopadov. Trnavský samosprávny kraj aktívne rozvíja možnosti upokojovania dopravy, dizajnové princípy ma konfliktné body cykloinfraštruktúry.

Záujmové združenie DEUS sa dlhodobo venuje elektronizácii samospráv. V svojej kompetencii má správu centrálneho úložisku dát, poskytovania cloudovej služieb, dátové integrácie a tvorbu koncepcie rozvoja IT a kybernetickej bezpečnosti samospráv. Jeho portfólio služieb priblížila Jana Červinková a vysvetlila ako sa dostať pohodlne a rýchlo k dátam štátnych registrov.

Juraj Popovič  predstavil organizáciu Hopero, ktorá pripravuje podniky a verejné organizácie na digitálnu éru tým, že im pomáha využívať potenciál umelej inteligencie, hľadať finančné zdroje na digitalizáciu a vytvárať nové prepojenia v slovenskom digitálnom ekosystéme. Hopero pomáha vo využití AI v sektore dopravy a mobility, kde je veľká príležitosť optimalizovať dopravu v reálnom čase, zlepšiť rozvrh verejných spojov a dopravných trás. Pridruženou organizáciou je EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút) Urban Mobility, ktorá zlepšuje mestskú mobilitu, napríklad cez agilný inovačný projekt RAPTOR (Rýchle aplikácie pre dopravu), v rámci ktorého sa rýchlo vytvárajú a testujú riešenia na špecifické výzvy v oblasti mestskej mobility. Spoločnosť GoSpace Labs priniesla nový pohľad na otvorenie a efektívnu monetizáciu existujúcich, ale momentálne nevyužívaných parkovacích miest v husto obývaných mestských častiach.

Nitriansky kraj naďalej zlepšuje udržateľnú mobilitu v svojom regióne. Zástupcovia miest a obcí plánujú zabezpečiť efektívne a ekologicky prijateľné spôsoby dopravy, ktoré minimalizujú dopady na životné prostredie a zlepšujú kvalitu života obyvateľov. Realizovaný informačný seminár im ponúkol nápady a návody ako zvýšiť podiel verejnej dopravy v celkovej premávke, vytvoriť prepojenie s okolitými mestami a obcami a podporovať cyklistickú dopravu.

V rámci udržateľnej mobility bude región podporovať cyklochodníky, cyklistické pruhy na cestách a vytvorenie bezpečných parkovacích miest pre bicykle vo verejných priestranstvách a pri hlavných dopravných uzloch. Budú sa vytvárať pešie zóny a zlepšovať podmienky pre chodcov včítane chodníkov a prevádzkovane odbremeňovanie hromadnej dopravy z centier miest. Nitra plánuje vynaložiť úsilie na zvýšenie informovanosti a vedomostí obyvateľov o výhodách udržateľnej mobility a jej vplyve na životné prostredie a zdravie. Výsledkom týchto opatrení bude zlepšenie kvality ovzdušia, redukcia dopravných zápch a nehôd, nižšie náklady na fosílne palivá pre dopravu a zdravé životné prostredie pre všetkých obyvateľov.

 

 

 

 

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...