Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility, na ktorom spolupracuje MIRRI SR s hlavným prijímateľom projektu  - Ministerstvom dopravy SR, kedy sa Workshop prepojil zástupcov samosprávy, miest a kraja, zástupcov regionálnych dopravných podnikov, akademického a súkromného sektora a boli predstavené inovatívne projekty v mestskej mobilite zo Slovenska a zahraničia.  

Workshop otvoril a privítal hostí riaditeľ Regionálneho centra KOŠICE p. Ladislav Ontko a následne zástupcovia MIRRI SR, p. Lenka Kundrátová, riaditeľka odboru inovácií a smart agendy a vedúca oddelenia inteligentných miest a regiónov, p. Erika Jankajová, predstavili historicky prvý schválený Akčný plán Inteligentných miest a regiónov pre roky 2023 – 2026 a 12 opatrení, ktoré sú ťažiskom AP a ich implementácia podporí budovanie a rozvoj inteligentných samospráv na Slovensku. Odzneli konkrétne možnosti  využitia technológie IoT na praktických príkladoch v inteligentnej samospráve.

Veľkú časť účastníkov zaujímali možnosti financovania inovácií, rozvoja mestskej mobility a integrovanej dopravy v praxi, ktoré boli bližšie predstavené zástupcom konzultantskej spoločnosti KPMG advisory a.s., ktorá participovala v rámci 5.aktvity projektu na vypracovaní odporúčaní na akceleráciu inovácii v doprave na Slovensku, podporu ekosystému pre rozvoj inteligentnej mobility a prehľadu možností financovania inovatívnych riešení dopravy naprieč národnými a nadnárodnými mechanizmami pre nové programové obdobie Programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti a tiež európske programy ako napríklad Horizon Europe, CEF, atď.

Vedúca oddelenia Inteligentnej mobility, Silvia Musilová, odprezentovala základné koncepty IM, inšpirácie zo zahraničia, konkrétne riešenia mobility poľského mesta Ľublin, ktoré získalo v r.2019 ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj a získalo certifikát Smart City a tiež metódy na podporu prechodu obyvateľstva z individuálnej automobilovej dopravy na verejnú.

Počas dopoludnia bol predstavený projektový zámer Prešovského samosprávneho kraja a SÚC PSK k realizácii riadenia a monitorovania dopravy, vytváranie databáz s dôležitými údajmi – sčítanie dopravy, no najmä v úvodnej fáze váženia vozidiel počas jazdy a cestách II. a III. triedy, ktoré plánujú realizovať a aktuálne sú vo fáze hľadania finančných zdrojov.

Akademický sektor zastupoval p. Ing. Miroslav Michalko, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý detailnejšie priblížil prínosy Living Labs v koncepcii inteligentných miest. Living Labs predstavujú výnimočnú platformu pre mestá, ktoré sa snažia implementovať smart riešenia. Pomáhajú premostiť priepasť medzi technológiou a jej skutočným využitím, a to tým, že umožňujú skutočné testovanie inovatívnych riešení využiteľných v mestách. Vytvárajú prostredie pre interdisciplinárnu spoluprácu medzi vedcami, odborníkmi, mestskými plánovanými a občanmi - čo vedie k širšiemu porozumeniu a lepšej implementácii smart technológií.

V ďalšom bode programu p. Ing. Viliam Fedák z Európskeho centra digitálnych inovácií EDIH CASSOVIUM predstavil aktivity a možnosti spolupráce konzorcia pre samosprávy ako jedného z nástrojov pre podporu digitálnej transformácie samospráv, malých a stredných podnikov a organizácií verejnej správy. EDIH CASSOVIUM, ako konzorcium Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klastra Košice IT Valley, je členom siete vyše 200 centier digitálnych inovácií v Európe podporovaných Európskou komisiou a jeho cieľom je poskytovať bezplatné služby pomáhajúce zvyšovať konkurencieschopnosť firiem a efektívnosť organizácií verejnej správy cez podporu ich digitálnej transformácie.

Deutsche Telekom predstavil aplikáciu Zvedavo v lesoparku Furča.

V druhom bloku stretnutia zástupkyňa Open Data Portál mesta Košice, ktorý je jeden z výstupov projektu Košice 2.0, predstavila platformu založenú mestom Košice v spolupráci s ďalšími ôsmimi partnermi zo školstva, súkromného aj neziskového sektora. Poskytujú dáta s cieľom zvýšiť kvalitu života v meste, odzneli možnosti interpretácie dát a konkrétne príklady - príbehová mapa Košíc s pešou dostupnosťou služieb - 15 minútového mesto.

Karol Grülling z Ness Digital Engineering prezentoval príklady digitalizovaných systémov verejnej dopravy realizovanými softvérovými inžiniermi z Košíc - Inteligentný systém verejnej dopravy v hlavnom meste Thajska, Bangkoku a jeho integrácia so sociálnou sieťou LINE  a inteligentná verejná doprava a mobilné platby v meste Phoenix, Arizona, USA. Spoločnosť NESS má 11 inovačných centier vo svete a v regióne patrí medzi najväčších zamestnávateľov v oblasti softvérového inžinierstva v regióne.

Ako využiť inovatívne riešenia vo verejných inštitúciách prezentovala spoločnosť FPT s názvom vstupu „Tri smart riešenia, ktoré sa dajú realizovať dnes o 5 rokov a až v ďalšej generácii“.

V rámci celého dňa bol priestor na doplňujúce otázky k téme inovácií. Rozhodne môžeme konštatovať, že región Košice ma silnú pozíciu a odborný ľudský kapitál, ktorý bol plnohodnotne zastúpený kvalitnými inštitúciami. Po pozitívnej odozve plánujeme organizovať workshopy aj v ďalších mestách, aby sme podporili aktivity a spoluprácu v oblasti mobility a inovácií. Nasledujúce workshopy sa uskutočnia v mestách Trnava, Trenčín a Nitra v priebehu septembra.

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...