Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023.

Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a inteligentné riešenia na zlepšenie kvality života obyvateľov a udržateľného rozvoja. V posledných rokoch pravidelne organizuje podujatie Portugal Smart Cities Summit 2023 v Lisabone, ktoré je zamerané na prezentáciu a diskusiu o najnovších technologických a inovačných riešeniach pre inteligentné mestá. Hlavnou hosťovskou krajinou tohto ročníka bolo Slovensko, ktoré od 10.10. do 12.10.2023, prezentovalo produkty inovatívnych firiem a smart riešenia miest a samospráv v národnom stánku. Veľtrhu sa zúčastnila delegácia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, minister Peter Balík, predstavitelia miest a inovačných centier, firmy Sygic, GoSpace Labs, Sensoneo, Nexineo, SEAK a H.E. Tibor Králik, vedúci ZÚ v Lisabone.

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity, ktorá je členom združenia Inteligentná mobilita Sovenska a spolupracovala na realizácii testov pokrytia 5G sieti na Slovensku a jej využitia v rámci národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, sa na podujatí podieľala na prezentácii výsledkov výskumu. Jej predstavitelia Ing. Ján Danko PhD. a Ing. Tomáš Milesich PhD. predstavili výsledky testov kvality 5G pokrytia na Slovensku, využitia 5G sietí v oblasti prenosu informácií z vozidiel, merania hodnôt latencie a rýchlosti siete, prezentáciu výskumnej platformy pre inteligentnú mobilitu a AIL System Solution, a spracovanie dát z verejnej dopravy.

Summit obsahoval diskusie, prezentácie a interaktívne ukážky, kde mohli účastníci vidieť a skúsiť najnovšie inteligentné technológie a dopravné riešenia. Domáci aj zahraniční odborníci predniesli témy ako inteligentné dopravné systémy, energetická efektívnosť, odpadové riadenie, digitálne služby pre obyvateľov a podniky.

V panelovej diskusii Inteligentný rozvoj Slovenských miest sa stretli Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, Peter Bročka, primátor mesta Trnava, Marcel Vrchota, primátor Košice-západ, a Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie mesta Banská Bystrica. Spoločne sa venovali rolám zainteresovaných strán a záujmových skupín pri tvorbe návrhov riešení, inovácií. Diskutujúci sa zhodli, že kľúčovým faktorom rozvoja je dobrá spolupráca a komunikácia s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane akademických inštitúcií, súkromných podnikov a občianskych spoločností pri riadení iniciatív inteligentného rozvoja miest. Zároveň potvrdili, že veľmi dôležitým faktorom je podpora a koordinácia v rámci tejto agendy na národnej úrovni a taktiež transfer inšpiratívnych riešení zo zahraničia.

Na záver diskusie panelisti zdôraznili odhodlanie slovenských samospráv presadzovať inteligentný rozvoj na svojom území. Aktívne zapojenie zainteresovaných strán, partnerstvá, spolupráce a spoločná vízia udržateľného rastu boli identifikované ako kritické prvky pri dosahovaní týchto cieľov. Účastníci panelovej diskusie vyjadrili optimizmus ohľadom budúcnosti inteligentných miest na Slovensku a ich potenciálu slúžiť ako modely urbánneho rozvoja v celoeurópskom meradle.

V rámci pridružených aktivít sa konalo odborné poznávacie stretnutie v Lisabone pre samosprávy a zástupcov STU. Jeho náplňou bola návšteva Univerzity Nova IMS - City Urban Analytics Lab, centra pre urbanistický manažment a inteligenciu mesta Lisabon, výmena skúseností samospráv, a predstavenie projektov z oblasti miest a regiónov Portugalska. Portugal Smart Cities Summit 2023 bolo dôležitým pre všetkých zainteresovaných, ktorí majú záujem o inteligentné riešenia a ich využitie pre zlepšenie kvality života v mestách. Podujatie poskytlo príležitosť na spoluprácu, zdieľanie najlepších praxe a navrhovanie nových inovatívnych riešení pre budúcnosť inteligentných miest v Portugalsku, na Slovensku, i v celom svete.

 

Podobné články

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...