Výzva: Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition)

Zameranie: prierezová výzva, venuje sa riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu t.j. medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá)

Výzvy:

HORIZON-CL5-2022-D2-01 (11 tém)

 • rozpočet na rok 2022: 138 mil €
 • plánované otvorenie: 28. apríl 2022
 • uzávierka výzvy: 6. september 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Horizont Európa - 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie pozostáva z 3 pilierov

1. pilier – Excelentná veda bude mať za cieľ posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne Európskej únie a naďalej podporovať projekty hraničného výskumu;
2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu bude podporovať priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Vnútorne pozostáva zo 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií;
3. pilier – Inovatívna Európa bude podporovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a  ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).
4. časťou je prierezový program pre krajiny so slabšími výskumno vývojovými kapacitami, (kam patrí aj Slovensko), s názvom "Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru".

2. pilier je rozdelený do 6-tich klastrov:
Klaster 1 – Zdravie;
Klaster 2 – Kultúra, kreativita a inkluzívne spoločnosti;
Klaster 3 – Občianska bezpečnosť pre spoločnosť;
Klaster 4 – Digitalizácia, priemysel a vesmír;
Klaster 5 – Klíma, energie a mobilita;
Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Klaster 5 - spája témy životného prostredia, energie a dopravy. Plánuje podporiť výskum a inovácie využívajúce synergie v oblastiach klímy, energetiky a mobility, rieši udržateľnosť nášho spôsobu života z hľadiska životného prostredia a ekonomiky. Hlavnými cieľmi klastra sú boj proti zmene podnebia, zlepšenie konkurencieschopnosti energetického a dopravného priemyslu a kvalita služieb, ktoré tieto odvetvia poskytujú spoločnosti (dekarbonizácia, klimatická neutralita, udržateľné hospodárenie so zdrojmi a pod.).

V rámci Klastra 5 bolo definovaných deväť hlavných intervenčných oblastí:

 • Klimatológia a riešenia v oblasti klímy;
 • Zásobovanie energiou;
 • Energetické systémy a siete;
 • Budovy a priemyselné zariadenia v rámci energetickej transformácie;
 • Komunity a mestá;
 • Konkurencieschopnosť priemyslu v doprave;
 • Čistá, bezpečná a prístupná doprava a mobilita;
 • Inteligentná mobilita;
 • Skladovanie energie.

Intervencie výskumu a inovácií v rámci Klastra 5 sa budú zameriavať na 6 destinácií:

 • Destinácia 1: Klimatické vedy a riešenia v oblasti klímy;
 • Destinácia 2: Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu;
 • Destinácia 3: Udržateľné, bezpečné a spoľahlivé dodávky energie;
 • Destinácia 4: Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie;
 • Destinácia 5: Nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy;
 • Destinácia 6: Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru.

Zdroj: ERA Portal

Podobné články