Názov výzvy: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“ OPII-2021/7/17-DOP

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.
Operačný program:
 Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN, 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje, 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu.

Alokácia: 35 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 4 mil. EUR.
Intenzita pomoci: Intenzita financovania NFP  90 – 100%.

Termín vyhlásenia výzvy: 9. 12. 2021
Termín ukončenia výzvy:
až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 28.2.2022. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Oprávnení žiadatelia:
a) vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch))
b) krajské mestá okrem Bratislavy (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi:

a) Subjekt (obchodná spoločnosť) vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta a/alebo samosprávneho kraja) okrem mesta Bratislavy / okrem Bratislavského kraj
Oprávnené územie: Krajské mestá a vyššie územné celky s výnimkou mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Predmet podpory: Cieľom výzvy je zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete. V rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach inteligentného rozvoja miest a regiónov v zmysle súčasných trendov využívania moderných informačno-komunikačných technológií a inovatívnych riešení.

Kontakt: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, Štefániková 15, 811 05 Bratislava, po7opii@mirri.gov.sk, +421 2 2092 8190.

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

20. apríla 2022

Výzva na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských a podnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.