Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, pričom koná v rámci tejto výzvy prostredníctvom Výskumnej agentúry.
Operačný program:
 Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Prioritná os 9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Alokácia: 25 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 1,5 mil. EUR.
Intenzita pomoci: Intenzita financovania NFP  90 – 100%.

Termín vyhlásenia výzvy: 17. 12. 20201
Termín ukončenia výzvy:
 až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 5.2.2022. Frekvencia uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl je v intervale 4 týždňov.

Oprávnení žiadatelia:
Nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c) zákona č. 172/2005 Z. z. o  organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj

Oprávnenými partnermi sú nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c), d) a podniky podľa 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
d) neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP; veľké podniky).
Oprávnené územie: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III), s možnosťou uplatnenia čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, len na území SR subjektom so slovenským IČO - m.

Predmet podpory: Zámerom výzvy je podporiť výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských a podnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Bonifikované budú projekty, ktoré majú potenciál priviesť zahraničného špičkového vedca do slovenskej vedeckej oblasti, ako aj tie, ktoré angažujú slovenského vedca, ktorý pôsobí v zahraničí.

Taktiež budú podporené komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA.

Kontakt: Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava, info@vyskumnaagentura.sk

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články