Názov výzvy: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO7-SC71-2021-77

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 7 – REACT-EU, 7.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Alokácia: 8,6 mil. EUR
a) typ aktivít A. a B.: 6,6 mil. EUR
b) typ aktivít C.: 2 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti:
a) pri realizácii typu aktivity A. a/alebo B.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 Eur, pričom výška NFP pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:
- a), b), c), d) nesmie presiahnuť 2 850 000 Eur,
- e) nesmie presiahnuť 2 700 000 Eur,
- f) nesmie presiahnuť 3 000 000 Eur.

b) pri realizácii typu aktivity C.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 000 000 Eur, pričom výška NFP pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:
- a), b), c), d) nesmie presiahnuť 1 900 000 Eur,
- e) nesmie presiahnuť 1 800 000 Eur,
- f) nesmie presiahnuť 2 000 000 Eur.
Intenzita pomoci: Intenzita financovania NFP  90 – 100%.

Termín vyhlásenia výzvy: 6. 10. 2021
Termín ukončenia výzvy:
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola 6.12.2021. Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 7.2.2022. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Oprávnení žiadatelia:
a) mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
b) samosprávny kraj,
c) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
d) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém,
e) mimovládne organizácie.
Oprávnené územie: celé územie SR.

Doplňujúce informácie: Projekty budú oprávnené za predpokladu, že sú realizované na území s vypracovaným miestnym/regionálnym plánom udržateľnej mobility.

Kontakt: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Sekcia IROP, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, irop@mirri.gov.sk.

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“

31. decembra 2021

Výzva na zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských a podnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.