Názov výzvy: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji IROP-PO1-SC121-2021-83.

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility .

Alokácia: 3,5 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt nie sú stanovené.
Intenzita pomoci: Intenzita financovania NFP  90 – 95%.

Termín vyhlásenia výzvy: 14. 12. 2021
Termín ukončenia výzvy:
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola 14.2.2022. Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 14.4.2022. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Oprávnení žiadatelia:
a) samosprávny kraj,
b) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém.
Oprávnené územie: územie Banskobystrického kraja.

Kontakt: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Sekcia IROP, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, irop@mirri.gov.sk.

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

20. apríla 2022

Výzva na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“

31. decembra 2021

Výzva na zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských a podnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.