Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov, ktorí sa podieľajú na tvorbe stratégií a konceptov SmartCity v globálnom meradle. Pravidelne sa koná v katalánskej metropole Barcelona a tento rok sa na ňom predstavilo viac ako 850 vystavovateľov z takmer 30 krajín sveta. Z pohľadu Oddelenia inteligentných miest a regiónov (OIMR) bola pozornosť upriamená predovšetkým na tematické celky súvisiace s problematikou Smart Cities & Regions (SCR). Program eventu riešil najmä fakt, že otázky celosvetovej iniciatívy ako akcelerovať zavedenie riešení v udržateľnej a inteligentnej samospráve sú nosnými témami modernej spoločnosti 21. storočia. Príležitosť vypočuť si rečníkov z viacerých krajín, výmena príkladov dobrej praxe a nadväzovanie nových kontaktov boli dôležitými činnosťami, ktorým sa na veľtrhu venovali kolegovia z OIMR - aj v kontexte rozpracovaných projektov na internej úrovni. V rámci samotného programu sme absolvovali B2B rokovania s firmou Fiware, s predstaviteľmi Európskej komisie, mesta Barcelona, ekonomickej rozvojovej agentúry Germany Trade & Invest (GTAI) či RECI (Spanish Network of Intercultural Cities). Viacero tém a vzájomných aktivít sme preberali aj s českými kolegami, ktorí boli združení v ich národnom stánku. Jednalo sa o zástupcov Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, magistrátu hlavného mesta Prahy, firmy Tesla Lighting a ďalších. Okrem toho sme sa zúčastnili workshopu Svetovej banky (City Solutions Workshop with Amman and Izmir), ako aj ďalších „side events“ v rámci sekcie Governance. Z konkrétnych môžem spomenúť IoT Enabling Urban Communities: the case of Las Condes (diskusný panel); Smart Solutions for Safer Public Spaces (diskusný panel) či Can Standards Scale-Up Smart Cities? (tematický okrúhly stôl). Na úrovni ekonomickej diplomacie nás oslovila na spoločné stretnutie zástupkyňa veľvyslanca SR v Španielsku p. Džanibeková. Uskutočnilo sa priamo na veľtrhu počas utorka (15.11.) a jeho predmetom bola najmä koordinácia aktivít smerujúcich k medzinárodnej prezentácii SR na podobnom evente, ktorý sa v Španielsku plánuje na jar roku 2023.

Jednou z najväčších tematických podmnožín smart city riešení patrí oblasť inteligentnej resp. smart mobility. Z tohto dôvodu bol venovaný tejto téme samostatný priestor, ktorá tvorila druhú polovicu podujatia s názvom Tomorrow mobility World Congress. Počas panelových diskusií boli viac krát predstavované „Best practices“ v európskych metropolách, na ktorých rozprávali spíkri zo súkromného sektora, regionálnych štruktúr a v neposlednom rade z akademického prostredia. Medzi najvýraznejšie témy patrili regulácia dopravy v centrách mesta vytváraním nízko-emisných zón, vytváranie mestskej infraštruktúry s dôrazom posilnenia aktívnej a zdieľanej mobility, aplikácia dát ako nástroj na plánovanie nových inteligentných riešení v oblasti parkovacích politík alebo efektívne riešenia v rámci zásobovania v centrách miest. Jednotlivé úspechy na regionálnych úrovniach boli dosiahnuté inovatívnymi spôsobmi spolupráce medzi verejným, súkromným, akademickým alebo aj občianskym sektorom, ktorými sú triple helix alebo quadruple helix model. Ako jeden z najdôležitejších faktorov úspechu ich projektov a získania popularity v oblasti implementácie smart riešení v mobilite, považovali predstavitelia regionálnych štruktúr zapojenie komunít resp. občiansku angažovanosť. Výmena príkladov dobrej praxe z rozličných kútov sveta sa často zakladala vo vytváraní konzorcií a cezhraničnej spolupráce. Počas kongresu bolo možné navštevovať množstvo vystavovateľov venujúcej tématiky inovácii v doprave a mobilite – jednalo sa o start-up projekty, projekty s národným dosahom, konzultačné firmy, a regionálne zastúpenie (Praha, Luxembourg ...). Ako jeden z inšpiratívnych príkladov treba uviesť sekciu venovanú start-upom, ktorá bola pod záštitou EIT urban mobility. V rámci svojej pôsobnosti dali priestor začínajúcom podnikateľom a taktiež organizovali odborné diskusie za účasti odborníkov z danej oblasti. Výrazný priestor poskytujú začínajúcim doktorandom venujúcim sa mestskému plánovaniu v oblasti mobility a logistiky. Počas podujatia sa podarilo zamestnancom nadviazať kontakt s menovanou organizáciou EIT Urban mobility. Venujú sa primárne prepájaniu rozličných zainteresovaných subjektov v danej problematike, sponzorujú podniky na rozbehnutie inovatívnych projektov a taktiež robia poradenstvo v oblasti európskych fondov.

V rámci pracovnej cesty prišli zamestnanci do kontaktu so zahraničnými organizáciami, platformami, start-upmi, unikátnymi projektovými riešeniami a vysoko-kvalifikovanými odborníkmi v oblasti inteligentnej mobility. Pracovná cesta taktiež umožnila získať a prehĺbiť kontakty naprieč organizáciami pôsobiacimi v oblasti mobility. Pridaná hodnota tejto zahraničnej pracovnej cesty bolo získanie unikátnych znalostí s medzinárodným aspektom, ktoré je možné uplatniť aj do slovenských pomerov.

 

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...