Názov výzvy: Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation OPII-MH/DP/2021/9.5-34

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Sprostredkovateľský orgán pre OP II - Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program:
Integrovaná infraštruktúra (OPII)

Prioritná os: Prioritná os 9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, 9.5 Rast výskumno – vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Alokácia: 50 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku nesmie presiahnuť hodnotu vymedzenú v rámci projektu, ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou a Európska komisia o tejto notifikácii bez vznesenia námietok rozhodla
Intenzita pomoci:
85% (maximálna intenzita pomoci)
Termín vyhlásenia výzvy: 31. 8. 20201
Termín ukončenia výzvy:
až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 29. 10. 2021. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je vždy posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka13, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky, ako aj ostatné podmienky uvedené v kategórii PPP: Oprávnenosť žiadateľa:

- ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,

- sú účtovnou jednotkou podľa § 1 zákona o účtovníctve,

- ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou.

Predmet podpory:
Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu (resp. jej časť) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation (ďalej aj „IPCEI projekty“), v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované pod č. SA.55819 (2020/N) a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy je oprávneným projekt, ktorý:

  • má významný inovačný charakter alebo z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví,
  • rieši problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a
  • výrazným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Kontakt: Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, vyzvy@mhsr.sk, + 421 / 2 / 4854 1413

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články