Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Sprostredkovateľský orgán pre OP II - Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (OPII)
Prioritná os: PO 12 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, Investičná priorita: 3d) Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Alokácia: 18,3 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: 2 500 000 EUR
Intenzita pomoci: 70% (maximálna intenzita pomoci)

Termín vyhlásenia výzvy: 4. 5. 20201
Termín ukončenia výzvy:
až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 30.6.2021. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je 31.8.2021.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické alebo právnické osoby  oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP (ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa sú uvedené vo výzve)
Oprávnené územie: Bratislavský samosprávny kraj

Predmet podpory:

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto programu EK finančne podporené. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované  výlučne na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt: Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, vyzvy@mhsr.sk, + 421 / 2 / 4854 1413

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články