Názov výzvy: Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) OPII-MH/DP/2021/11.3-32

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Sprostredkovateľský orgán pre OP II - Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program:
Integrovaná infraštruktúra (OPII)

Prioritná os: PO 11 - Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP, PO 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, investičná priorita: 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Alokácia: 12,8 mil. EUR
Maximálna výška žiadosti: 2 500 000 EUR
Intenzita pomoci:
70% (maximálna intenzita pomoci)
Termín vyhlásenia výzvy: 4. 5. 20201
Termín ukončenia výzvy:
až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 30. 6. 2021. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je 31. 8. 2021.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické alebo právnické osoby  oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP (ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa sú uvedené vo výzve)
Oprávnené územie: Menej rozvinuté regióny, Rozvinutejší región

Predmet podpory:
Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto programu EK finančne podporené. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované  na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt: Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, vyzvy@mhsr.sk, + 421 / 2 / 4854 1413

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).