VÝZVA BOLA ZRUŠENÁ, PRE VIAC INFORMÁCIÍ SLEDUJTE AKTUÁLNE VÝZVY ALEBO WEBOVÉ SÍDLO OPII

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov výzvy: Podpora startupov a sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (OPII)
Prioritná os: PO 11 - Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP, PO 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v  Bratislavskom kraji
Špecifický cieľ: 11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP, 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v  Bratislavskom kraji

Oprávnení žiadatelia: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP, od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo maximálne 36 mesiacov, združenie fyzických alebo právnických osôb
Oprávnené územie: Menej rozvinuté regióny, Rozvinutejší región
Forma výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia výzvy: 02/2021 (plánovaný)
Dátum uzavretia výzvy: N/A
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ): 1 000 000 EUR
Poskytovateľ: Sprostredkovateľský orgán pre OP II - Ministerstvo hospodárstva SR

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).