Trnava bola prvým mestom na Slovensku, ktoré v roku 1988 odstránilo motorizovanú dopravu v centre mesta a zároveň tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete, ale aj ciest európskeho významu. Mesto v súčasnosti ponúka v rámci svojich priorít širokú paletu riešení na zmenu koncepcie a zefektívnenia dopravy. Cez mesto prechádzajú dôležité dopravné trasy a preto je nevyhnutné mobilite venovať náležitú pozornosť s cieľom zvyšovať kvalitu života a pohybu jeho občanov.

Pokračovanie regionálnych workshopov „ Regióny a mestá na ceste k inováciám“ , ktoré sa konalo v Trnave dňa 20.septembra 2023 otvorila vedúca Oddelenia inteligentnej mobility Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Silvia Musilová, ktoré organizuje sériu stretnutí v krajských mestách.

Vedúca oddelenia Eriky Jankajová z Oddelenia inteligentných miest a regiónov predstavila historicky prvý schválený „Akčný plán Inteligentných miest a regiónov pre roky 2023 – 2026“. Ťažiskom Akčného plánu je 12 opatrení, ktorých implementácia podporí budovanie a rozvoj inteligentných samospráv na Slovensku. Ďalšími krokmi AP je spolupráca v rámci neformálnych pracovných skupín s cieľom diskusií k implementácii jednotlivých opatrení definovaných v Akčnom pláne, ako aj schválený zámer národného projektu „Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám“.

Šimuneková z Ministerstva dopravy SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, bližšie vysvetlila úlohy novozniknutého odboru Národného koordinátora inteligentnej mobility. Cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku, nie iba v zameraní na cestnú dopravu a v súlade so schválenými strategickými dokumentami - „Dlhodobý plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite“ a „Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite“. Ako hlavnú funkcionalitu môžeme uviesť činnosti „One stop shop-u“ a „Regulačného sandboxu“ alebo realizácia tzv. „Proof of conceptu“. Viac o tejto téme v priloženej prezentácií.

Panelová diskusia za účasti viceprimátora Trnavy, p.Marcela Krajča, generálneho riaditeľa Sekcie stratégie MD SR p. Rastislava Cenkyho a zástupcu z SHMÚ pána Jána Horvátha, sekcie dopravných emisií, sa venovala budúcnosti dopravy v mestách a otvorila otázky ako vidia tvorcovia politík a tiež zástupcovia miest dopravu na Slovensku v horizonte 5-10 rokov, kde by mala smerovať a aké zmeny je potrebné k tomu urobiť na regionálnej a národnej úrovni. Časť diskusie sa venovala téme budovanie a rozvíjanie cyklodopravy, jej benefitov, obmedzení a najmä vnímanie a adaptáciu obyvateľov miest na využívanie alternatívnych módov dopravy a cieľu pritiahnuť ľudí k využívaniu hromadnej verejnej dopravy nielen v Trnave.  Nižšie v článku nájdete záznam z panelovej diskusie k stiahnutiu.

Druhý blok prezentujúcich otvorila Silvia Prokopová, cyklokoordinátorka Trnavského samosprávneho kraja. Zdôraznila potrebu vzdelávania v oblasti cyklodopravy a predstavila podrobnejšie obsah úspešnej Jarnej a Jesennej školy cyklodopravy, ktorú organizovala Krajská inovačná a rozvojová agentúra TTSK (KIRA) . Neziskovú organizáciu založenú najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK predstavil p. Marek Krnáč. Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK. Aktivity a zriadenia inovačnej agentúry je inšpiráciou aj pre ostatné kraje na Slovensku.

Ako sa dostať pohodlne a rýchlo k dátam štátnych registrov vysvetlil na príkladoch Peter Uhrík zo spoločnosti DEUS, ktorá ponúka svoje služby v rámci centralizovaného prístupu.

Juraj Popovič z Hopero prezentoval konkrétne ako vie AI pomôcť v naštartovaní biznisu a v smart transformovaní samospráv. AI dokáže zefektívniť chod mesta v doprave, energetike, urbanistické plánovanie, monitoring mesta a plánovanie. Hopero je súčasťou Európskej siete digitálnych inovačných centier a je kontaktným miestom, ktoré pomáha spoločnostiam a samosprávam reagovať na digitálne výzvy. Poskytujú konzultácie zamerané na praktické využitie AI v firmách a mestách a poskytujú školenia na využívanie nástrojov AI.

Po tejto téme plynulo prešiel k prepojeniu AI a IoT Tomáš Lašák (Oddelenie Smart Cities MIRRI SR). Napríklad vysvetlil „rámec open - source softvérových komponentov“, ktorý uľahčuje rozvoj inteligentných miest prostredníctvom napríklad „digitálnych dvojčiat územia“ lokácie miesta, kde sa dajú vytvárať simulácie implementácie rôznych užitočných zmien mesta. IoT sa zameriava na prepojenie a zber údajov, ktoré následne efektívne vie implementovať v doprave, parkovacej politike, verejnej doprave. IoT môže byť jeden z najdôležitejších hráčov pri rozhodovaní spôsobu riadenia lokality alebo samosprávy ako takej.

Veríme, že stretnutie, ktorého sa zúčastnili nielen zástupcovia z mesta a kraja Trnava, ale tiež okolitých obcí prinieslo nielen príležitosť na nadviazanie kontaktov a zdieľanie skúseností, ale tiež nové myšlienky k

Na záver môžeme konštatovať, že stretnutie prinieslo živú diskusiu k otázkam a príležitostiam, ktoré vstupujú do efektívneho riadenia mesta a dopravy v meste. Hlavným cieľom je dosiahnutie spokojnosti občanov, ktorí na danom území žijú a v neposlednom rade, aby doprava a preprava bola udržateľná, čo nie je možné dosiahnuť bez inovácii v doprave a rozvoji inteligentných miest a regiónov.

 

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...