Názov výzvy: Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (OPII-MH/DP/2021/9.5-31)

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Sprostredkovateľský orgán pre OP II - Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program:
Integrovaná infraštruktúra (OPII)
Prioritná os: PO 9. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Alokácia: 30 mil. EUR
Intenzita pomoci: 50% (minimálna miera financovania projektu zo strany žiadateľa)
Termín vyhlásenia výzvy: 28. 4. 2021
Termín uzavretia výzvy:
30. 6. 2021 (uzavretie 1. hodnotiaceho kola), Termín uzavretia ďalšieho kola je vždy posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
Oprávnené územie: Menej rozvinuté regióny

Popis:

Cieľom výzvy je:

  • poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na podporu realizácie investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • podporiť investície do podnikov, ktoré vykonávajú svoju produkčnú činnosť v oblasti priemyselnej výroby, resp. ktoré poskytujú služby v oblasti vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty.

Nenávratný finančný príspevok bude predstavovať pre podniky ďalší (doplnkový) zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.
V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky.
Keďže výzva predstavuje synergickú podporu k pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu investičného zámeru podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, maximálna miera spolufinancovania projektu z NFP v ŽoNFP závisí od intenzity pomoci schválenej pre investičný zámer zo štátneho rozpočtu SR podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Kontakt: Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, vyzvy@mhsr.sk, +421 2 4854 1412

Zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články