Lepšie fungovanie dopravných systémov, znižovanie dosahov dopravy na životné prostredie a rast konkurencieschopnosti ekonomiky. Tak možno popísať hlavné prínosy zavádzania princípov inteligentnej mobility. Tá je novou formou prierezového zastrešenia sektorov dopravy a logistiky, vývoja a výroby dopravných prostriedkov, spolu s modernými obchodnými modelmi s využitím sofistikovaných digitálnych systémov.

Smart Mobility Slovakia - logoPokrok v zavádzaní riešení inteligentnej mobility ako nového prístupu k tvorbe a prevádzke dopravy v mestách regiónoch ukázalo začiatkom mesiaca stretnutie kľúčových hráčov tohto odvetvia na fórach nového podujatia IAA Mobility v nemeckom Mníchove. Súčasťou tvorby podmienok pre využitie riešení inteligentnej mobility je aj rozbiehajúci sa ekosystém tejto perspektívnej oblasti na Slovensku. Impulzom k novej dynamike jej rozvoja sú už nejaký čas aktivity platformy Smart Mobility Slovakia (Inteligentná mobilita Slovenska), ktoré dostali novú podobu rovnomenného záujmového združenia právnických osôb.

Vznik platformy iniciovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ako súčasť aktivít národného projektu rozvoja inteligentnej mobility, ktorý od roku 2019 realizuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR. Poslaním združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility v krajine tak, aby popri lepšom, efektívnejšom a environmentálne udržateľnom napĺňaní dopravných potrieb prispievalo k rastu konkurencieschopnosti a výkonu slovenskej ekonomiky.

Platforma združuje zástupcov ekosystému inteligentnej mobility na základe modelu spolupráce Quadruple Helix (model spolupráce verejnej správy, podnikov, univerzít a občianskej spoločnosti). Štát v ňom prináša impulzy pre rozvoj v spolupráci s priemyslom a službami, s poznatkami a expertízou univerzít a vedeckých inštitúcií, ako aj organizácií občianskej spoločnosti.Platforma spolupráce

Na pôde platformy už v neformálnej podobe začali spolupracovať slovenské podniky, dcérske firmy nadnárodných koncernov vrátane automobilky, viaceré priemyselné a technologické firmy, univerzity a odborné združenia vrátane zamestnávateľov, spolu s oboma ministerstvami. Misiou združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku. Ide o dôležitú úlohu v udržaní konkurencieschopnosti nosných sektorov slovenskej ekonomiky. Bez implementácie globálnych trendov do výroby by najmä slovenský automobilový priemysel prestal byť rýchlo konkurencieschopný.

Prijímateľmi inovácií budú štát a samosprávy, prevádzkovatelia dopravných systémov, no najmä obyvatelia a organizácie v mestách a regiónoch Slovenska. Jednou z dôležitých úloh platformy bude komunikácia a predstavovanie tém inteligentnej mobility odbornej aj širokej verejnosti. Tomu pomôže webové sídlo platformy, portál smartmobility.gov.sk, ktorý sa stane tiež informačným centrom strategických aj užitočných informácií z rozvoja inteligentnej mobility.

---

Platforma Inteligentná mobilita Slovenska vznikla ako aktivita národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility, ktorý v partnerstve realizujú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Okrem oboch ministerstiev sa zakladajúcimi členmi stali spoločnosti Matador Holding, a.s., Jaguar Landrover Slovakia, s.r.o., Siemens Mobility, s.r.o., M2M Solutions, s.r.o., KPMG Slovensko Advisory, k.s. a Alistiq, s.r.o. za akademický člen sú zakladajúcimi členmi Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita, ktorú zastupuje Strojnícka fakulta. Občiansku spoločnosť zastupuje Zväz automobilového priemyslu SR, SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu a združenia driving.digital a Slovak AeroSpace Cluster.

Podobné články

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...