Názov: IROP-PO1-SC11-2019-44 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Program/Schéma: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Alokácia: 138 316 432 EUR
Intenzita pomoci: 90 – 95 %
Termín vyhlásenia výzvy: 29.3.2019
Termín ukončenia výzvy: až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu
Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • Mesto Košice ako vlastník II. a III. triedy,
  • právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
  • organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest.

Predmet podpory:

  • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Kontakt: irop@vicepremier.gov.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Kristeľ, pavol.kristel@vicepremier.gov.sk, 02/58317500
Web programu a zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).