Názov: IROP-PO1-SC122-2020-59 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Operačný program/Schéma: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlíkových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Alokácia: 16 967 001 EUR
Maximálna výška žiadosti: N/A
Intenzita pomoci: 90 – 100 %
Termín vyhlásenia výzvy: 5. 8. 2020
Termín ukončenia výzvy: 5. 5. 2021
Oprávnení žiadatelia:

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu – SR. Mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • mimovládne organizácie.

Predmet podpory:

  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
  • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

Kontakt: irop@vicepremier.gov.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Kristeľ, pavol.kristel@vicepremier.gov.sk, 02/58317500
Web programu a zverejnenie výzvy nájdete tu.

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).