Inteligentná mobilita je nová vízia organizácie dopravy, do ktorej sú vkladané veľké nádeje v súvislosti s riešením dopravných problémov a zavádzaním inovácií v tomto odvetví. Na Slovensku sa tejto téme venuje 543 subjektov. Vyplýva to z výsledkov „Pasportizácie a analýzy zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce“, ktorú vypracovalo oddelenie inteligentnej mobility zo Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI.

Obraz potenciálu slovenského trhu a jeho subjektov pôsobiacich v téme vytvorilo oddelenie inteligentnej mobility v spolupráci s poradenskou spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k. s. Vďaka pasportizácii a analýze bude možné cielene rozvíjať koncept inteligentnej mobility na Slovensku. Pojem inteligentná mobilita zahŕňa integráciu rôznych druhov dopravy a infraštruktúry, dát, služieb, produktov a má za cieľ zvýšiť bezpečnosť, ekologickosť a efektívnosť dopravy.

V rámci plnenia sa podarilo identifikovať, analyzovať a vytvoriť unikátnu databázu subjektov z oblasti inteligentnej mobility na Slovensku, ktoré pôsobia v súkromnom aj verejnom sektore, vede a výskume ako aj občianskej spoločnosti. Je povzbudivé, že fungujú vo viacerých kľúčových oblastiach inteligentnej mobility vrátane autonómnej mobility a využívania nových nízkoemisných pohonov.

543 subjektov pozostáva z 56 subjektov autonómnej mobility, 110 inteligentnej mobility, 112 e-mobility, 165 subjektov z oblasti technológie vozidla, 218 rozvoj a podpora, pričom subjekt môže spadať do viacerých kategórií naraz

Jadrom ekosystému inteligentnej mobility je viac ako sto subjektov, ktoré rozvíjajú projekty dátových platforiem a spracovania dát, koncept mobility ako služby (MaaS), manažmentu vozového parku, podporných hardvérových a softvérových technológií pre integrované dopravné systémy a navigáciu. Patria sem aj dodávatelia senzorov, hardvéru a softvéru pre autonómnu mobilitu vrátane bezpilotnej vzdušnej dopravy. Rozvoj inteligentnej mobility bude kľúčovým faktorom pre udržania konkurencieschopnosti nosného odvetvia slovenskej ekonomiky, ktorým je automobilový priemysel a výroba iných dopravných prostriedkov, čo ukazuje aj veľkosť a význam cieľovej skupiny firiem.

Získaná analýza a databáza subjektov pomáhajú pri kreovaní viacsektorovej platformy spolupráce Smart Mobility Slovakia, ktorá sa má podieľať na rozvoji inteligentnej mobility, spolupracovať s partnerskými platformami v zahraničí, zapájať sa do činnosti relevantných medzinárodných organizácií, združení a pracovných skupín. Databáza sa bude naďalej rozvíjať a aktualizovať v gescii ministerstva a v rámci koncepcie efektívnej verejnej správy poslúži aj ďalším relevantným orgánom, ktoré o ňu prejavia záujem. Časť získaných informácií sa poskytne širokej verejnosti prostredníctvom novovznikajúceho portálu pre inteligentnú mobilitu, ktorého spustenie sa očakáva v najbližších týždňoch.

Skladba subjektov po oblastiach

Výstup je súčasťou aktivity č. 5 „Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike“ národného projektu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

Zdroj: “Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility”, vypracovaná KPMG Slovensko Advisory, k.s. pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...