Výzva: OPII-MH/DP/2020/9.5-28 - Podpora sieťovania podnikov (klastrov)
Schéma: Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 9, Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Termín vyhlásenia: 28. 2. 2021
Uzávierka výzvy: 31. 3. 2021
Alokácia na výzvu: 2 700 000,- EUR
Intenzita pomoci: 85%
Zameranie výzvy:
zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií;
podpora inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie klastrových organizácií
Oprávnené výdavky:
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku;
mzdové výdavky;
nákup spotrebného materiálu;
služby;
cestovné výdavky;
výdavky spojené s účasťou na domácich a zahraničných propagačných a vzdelávacích podujatiach.
Zverejnenie výzvy: Výzvu nájdete na webovom sídle www.opvai.sk

V rámci výzvy môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie. V rámci podporeného projektu musí byť preukázaný súlad cieľov žiadateľa o pomoc popísaných v dokumente Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou oprávneného projektu s niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo integrovaných rozvojových trendov, ktorými je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a zároveň s niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej  domény RIS3 SK.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja pričom oprávnenou aktivitou je  rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie.

(prevzaté z www.opvai.sk)

Zdroj: MH SR, www.opvai.sk

Príloha

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).