Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania

22. júna 2021

Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a iné.

ERC Advanced grants 2021

2. júna 2021

Výzva Európskej rady pre výskum určená pre jednotlivcov - výskumníkov akejkoľvek národnosti na dlhodobé financovanie špičkových výskumných projektov.

Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

4. mája 2021

Výzva pre MSP na na výskumno – vývojové projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 ak z tohto programu EK neboli finančne podporené.

EIC Accelerator Challenges 2021 -01-01

22. apríla 2021

Výzva z programu Horizont Európa pre inovatívne spoločnosti na podporu projektov strategických technológií v oblasti zdravia a digitalizácie.

EIC Accelerator Challenges 2021 -01-02

22. apríla 2021

Výzva z programu Horizont Európa pre inovatívne spoločnosti na podporu zelených technológií a projektov zameraných na implementáciu Zelenej dohody.

EIC Accelerator Open 2021

22. apríla 2021

Výzva z programu Horizont Európa pre inovatívne spoločnosti na podporu neskorších fáz vývoja technológií, ako aj ich rozširovania.

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

7. apríla 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce verejnú osobnú dopravu, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu

Podpora startupov a sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

7. apríla 2021

Plánovaná výzva zameraná na malé a stredné podniky v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

7. apríla 2021

Výzva IROP zameraná na podporu udržateľnej dopravy, odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám

Podpora sieťovania podnikov (klastrov)

1. marca 2021

V rámci výzvy môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA).